SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zasady ustroju politycznego państwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zasady ustroju politycznego państwa
Kod przedmiotu 14.1-WX-AdD-ZUPP-Ć-14_pNadGenDYDFB
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Podczas kursu zostaną omówione: zasady naczelne ustroju RP, pozycja ustrojowa i funkcje konstytucyjnych organów państwa. Przedmiot przedstawia podstawowe zasady ustroju politycznego RP i wybranych państw na tle ich doktrynalnej genezy oraz współczesnych demokratycznych standardów Rady Europy i Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne

Prawo konstytucyjne na poziomie absolwenta stuidiów licencjackich na kierunku administracja.

Zakres tematyczny

Wykłady: Konstytucja jako akt normatywny, jego charakterystyka i znaczenie; Zasady konstytucyjne RP; Zasada państwa demokratycznego, państwa prawnego i państwa realizującego zasady sprawiedliwości społecznej; Zasada suwerenności narodu; Zasada pluralizmu politycznego i instytucjonalizacja partii politycznych; Zasada podziału i równowagi władzy; Zasady parlamentarno-gabinetowego systemu rządów; Zasada państwa jednolitego; Zasada pomocniczości; Zasada decentralizacji - polski model samorządu terytorialnego; Zasada poszanowania praw i wolności jednostki; Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach wzajemnych między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Ćwiczenia: Zasada nadrzędności Konstytucji z 1997 roku w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Zasada władzy zwierzchniej narodu w Konstytucji z 1997 roku i jej ustrojowe znaczenie; Zasada władzy zwierzchniej narodu z perspektywy przynależności Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; Treść zasady państwa prawnego w świetle kKonstytucji z 1997 roku; Formy bezpośredniego sprawowania władzy przez naród w świetle Konstytucji z 1997 roku; Określenie zasady podziału władzy i równowagi władz w Konstytucji z 1997 roku i jej ustrojowe znaczenie; Traktatowe i konstytucyjne modyfikacje zasady podziału władzy i równowagi władz wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Treść zasady pluralizmu politycznego w świetle Konstytucji z 1997 roku; Treść zasady uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawaowaniu władzy publicznej w świetle Konstytucji z 1997 roku.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną i ćwiczenia.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiagnięte na kolokwium (50%) oraz aktywność na zajęciach (50%).

Wykład: Egzamin pisemny.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 55
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. J. Kuciński, W. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.

2. Prawo konstytucyjne RP, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2005.

3. Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2006.

4. Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. D. Dudka, Warszawa 2009.

5. Zasady podstawowe polskiej konstytucji, pod red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 18:31)