SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki
Kod przedmiotu 09.0-WX-AdD-JON-Ć-S14_pNadGenGPCYX
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Dawid Maciarz
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, sformułować temat pracy magisterskiej oraz napisać streszczenie.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Zakres tematyczny

Analiza tekstów autentycznych (prasa, publikacje naukowe, nagrania audio i video) dotyczących zasadniczych elementów studiów: 1/ struktury i instytucje społeczne, 2/ administracja publiczna, 3/ elementy zarządzania organizacjami i przedsiębiorstwami, 4/ zarządzanie projektami, 5/ korespondencja w administracji, 6/ zasadnicza dokumentacja, 7/ raport, 8/ streszczenie, 9/ prezentacja, 10/ udział w zebraniach

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie projektów (raporty, prezentacje) w trakcie semestru:                                                                                75%

Kolokwium: tłumaczenie na język niemiecki (korespondencja), umiejętność streszczenia tekstu:                         25%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 18 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J., Pietrus - Rajman A., Deutsch für Profis, LektorKlett, 2013

Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch, Profil administracyjno - usługowy, Nowa Era, 2013

Müller A., Schlüter S., Im Beruf, Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber 2013

 

Literatura uzupełniająca

Becker N., Braunert  J., Alltag, Beruf  & Co., Hueber, 2010

Heuer W., Schober E., Baum W., Hass U., Pepe R., Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Hueber Verlag, 2014

Jotzo S., Loibl B., Bosch G., Müller A., Baum W., Haas U., Schritte international im Beruf, Kommunikation am Arbeitsplatz, Hueber Verlag, 2014

Matussek M., Perlmann - Balme  M., Schwalb S., Sicher!, B2, Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber  Verlag, 2015

Materiały internetowe

Teksty i ćwiczenia na stronie schubert-verlag.de

Wybrane artykuły o tematyce zawodowej

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Dawid Maciarz (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 10:33)