SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja ochrony zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja ochrony zdrowia
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-OOZ-K-14_pNadGenZWN40
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie systemu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa ochrony zdrowia z uwzględnieniem form kontraktowania świadczeń  opieki zdrowotnej

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu prawa oraz funkcji i zadań państwa

Zakres tematyczny

 1. Zdrowie jako dobro indywidualne i publiczne
 2. Przesłanki i uwarunkowania organizacji ochrony zdrowia w nowoczesnym państwie
 3. Źródło prawa ochrony zdrowia w Polsce
 4. Prawo do ochrony zdrowia w świetle polskich przepisów
 5. Prawa pacjenta w Polsce
 6. Formy prowadzenia działalności leczniczej
 7. Rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, ich kontraktowanie i finansowanie
 8. Leczenie za granicą. Koordynacja a dyrektywa
 9. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia

Metody kształcenia

W ramach zajęć stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła tzw. przypisy, dyskusja na zadany temat, analiza studium przypadku, praca w zespołach zadaniowych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów oraz przygotowanie projektu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 38 28
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 37 47
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. A. Frączkiewicz – Wronka, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 2. J. Kornai, K. Eggleston, Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego,  Warszawa 2002
 3. I. Rudawska,  Opieka zdrowotna aspekty rynkowe i marketingowe. PWN, Warszawa 2007
 4. A. Sieńko, Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2006
 5. C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne: zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
 6. Zarys systemu ochrony zdrowia. Praca pod red. Golinowskiej. S, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012
 7. System ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2015.
 8. Koordynacja a dyrektywa. Podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki zdrowotnej w aspekcie transgranicznym, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

 1. P. Bromber, Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia  Nr 65/2014
 2. P. Bromber, Publiczny a prywatny. Próby demonopolizacji płatnika trzeciej strony w Polsce (aspekt polityczny i ekonomiczny), Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  Nr 4/2013
 3. P. Bromber, Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  Nr 1 – 2/2012
 4. P. Bromber, Dostępność  do świadczeń opieki zdrowotnej w województwie lubuskim, Stan zdrowia a procesy demograficzne. Zielonogórskie spotkania z demografią, Tom IV, Zielona Góra 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Piotr Bromber (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 21:54)