SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-SM03-S-14_pNadGen3TQ5A
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Mysiak
 • dr Maciej Kłodawski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie seminarzystów do korzystania z literatury naukowej, przepisów prawnych i orzecznictwa w celu samodzielnego opracowania pod względem treści i formy tematu pracy magisterskiej zgodnie z przepisami chroniącymi prawa autorskie oraz pomoc dydaktyczna w przygotowaniu się seminarzystów do egzaminu magisterskiego.

Wymagania wstępne

Ukończone studia I stopnia.

Zakres tematyczny

W ramach zajęć seminaryjnych realizowane są następujące zagadnienia:

 • metodyka przygotowania pracy magisterskiej,
 • ustalenia brzmienia i zakresu tematu, systematyki materiału,
 • wskazówki praktyczne związane z gromadzeniem przepisów prawnych, literatury, orzecznictwa, innych materiałów, z regułami wykorzystania ich w rozważaniach, cytowania, omawiania, zajmowania własnego stanowiska wobec poglądów lub rozwiązań prawnych, z zachowaniem wymagań dotyczących formy tekstu pracy magisterskiej,
 • przekazywanie bieżącej informacji prawnej i bibliograficznej w odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich tematów prac magisterskich,
 • sprawowanie kontroli postępów pracy nad tematem pracy magisterskiej.

Metody kształcenia

 • seminarium,
 • praca w grupach,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • metoda aktywizująca,
 • analiza źródeł rozwiązywanie problemów praktycznych,
 • przygotowanie prac pisemnych i ich elementów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena postępów realizacji pracy magisterskiej.

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywne oceny semestralne i pozytywna ocena zaangażowanie w przygotowanie pracy magisterskiej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 68 75
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. D. Linsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław, 1995.
 2. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2003.
 3. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa, 2000. 
 4. Literatura z zakresu tematyki pracy dyplomowej skonsultowana z prowadzącym seminarium.

Literatura uzupełniająca

J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 00:22)