SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do prawa niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do prawa niemieckiego
Kod przedmiotu 10.1-WX-AdD-WDPN-W-14_pNadGenVND3B
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Osiejewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem poznawczym modułu jest:

 • zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dot. funkcjonowania prawa niemieckiego,
 • przekazanie podstawowych informacji na temat instytucji i prawa niemieckiego oraz ich odrębności w odniesieniu do polskiego porządku prawnego

   Celem dydaktycznym jest opanowanie informacji dotyczących :
 • podstaw prawa niemieckiego,
 • zasad funkcjonowania instytucji prawa niemieckiego.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. Charakter prawa niemieckiego: źródła prawa, dostęp do prawa, język prawny i prawniczy, metody prawnicze.
 2. Prawo konstytucyjne: prawa podstawowe, organizacja państwa
 3. Zobowiązania: czynności prawne, umowa sprzedaży, umowa najmu, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie.                
 4. Prawo rodzinne: zawarcie i rozwiązanie małżeństwa, małżeńskie ustroje majątkowe, związki partnerskie, prawo opiekuńcze, adopcja, opieka i kuratela.
 5. Prawo spadkowe: dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, umowa  spadkowa, wspólnota spadkowa.

6.Prawo handlowe: przedsiębiorcy, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenia.

7.Prawo pracy: indywidualne i zbiorowe.

8.Prawo karne: ogólne zasady prawa karnego, przestępstwa i wykroczenia, skutki popełnienia czynu karalnego.

9.Prawo administracyjne: prawo budowlane, prawo komunalne, prawo urzędnicze, prawo działalności gospodarczej, bezpieczeństwo i policja, prawo społeczne, prawo podatkowe.

10.Proces: sądy i trybunały, zasady postępowania sądowego, proces cywilny, proces karny.

Forma zajęć – ćwiczenia

1. Stosowanie prawa niemieckiego.

2. Kontrola przestrzegania prawa niemieckiego na poziomie krajowym.

3. Prawo niemieckie w relacji do prawa UE.

4. Podstawowe odrębności między prawem niemieckim a prawem polskim.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca z książką, praca z dokumentami źródłowymi, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (wykład). Weryfikacja przygotowania do ćwiczeń w formie bieżących sprawdzianów wiedzy i oceny aktywności na ćwiczeniach podczas dyskusji i prac w grupach, ocena sposobu rozwiązania kazusów (ćwiczenia). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 27 27
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 48 48
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

Heike Simon, Gisela Funk-Baker, Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache, Beck 2012

Literatura uzupełniająca

 1. Robbers G., Einführung in das deutsche Recht, Nomos 2012.
 2. Banaszak B., System konstytucyjny Niemiec, (Wyd. Sejmowe), Warszawa 2005.
 3. Girdwoyń P., Zarys niemieckiego procesu karnego, Temida 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Osiejewicz (ostatnia modyfikacja: 10-09-2016 22:27)