SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-FSISFPUE-Ć-14_pNadGenR1IFU
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 • dr Robert Wysocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy o Funduszach Strukturalnych  w aspekcie polityk, instytucji, regulacji prawnych, dokumentów strategicznych  i operacyjnych regulujących ich funkcjonowanie, a także sposobach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z zakresu prawa unijnego i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 • Polityki Unii Europejskiej.
 • Instytucje Unii Europejskiej.
 • Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Funduszy Strukturalnych.
 • Instrumenty finansowe polityki spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności).
 • Dokumenty strategiczne regulujące wdrażanie Funduszy Strukturalnych.
 • Instytucje w systemie zarządzania i wdrażania Funduszy Strukturalnych.

  Dokumenty programowe wdrażania Funduszy Strukturalnych - Programy krajowe:
 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Inteligentny Rozwój,
 • Programu Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Program Polska Cyfrowa,
 • Program Polska Wschodnia,
 • Program Pomoc Techniczna,
 • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • Programy regionalne.
 • Projekt, rodzaje projektów

 

Ćwiczenia:

 • Zadania i struktura Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Regionalny Program Województwa Lubuskiego 2014-2020.
 • Struktura wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Strukturalnych.
 • PROCEDURY KONKURSOWE WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA. 

Metody kształcenia

Wykłady:

W ramach wykładów stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat.

 

Ćwiczenia:

W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody: analiza studium przypadku; praca w zespołach zadaniowych (projekt).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu: 

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu obejmującego zakres tematyczny wykładu.

Zaliczenie ćwiczeń: 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z projektu realizowanego w ramach ćwiczeń.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 75
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę. 

 1. Dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w okresie 20142020: http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/faq/Strony/Jakie_s a_najwazniejsze_dokumenty_strategiczne.aspx (2015)
 2. Fundusze UE doświadczenia i perspektywy, red. J. Babiak, Warszawa 2006,
 3. Lubuskie 2020: http://rpo2020.lubuskie.pl/ (2015).
 4. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 5. Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (2015).
 6. Poździk R., Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Kierzkowski T., Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 2. Naruszewicz S., Fundusze Strukturalne w Polityce Regionalnej, Białystok 2005.
 3. Szuszman M., Fundusze unijne od podstaw (2007–2013). Przewodnik metodyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010.
 4. Śliwa J., Rafał Pawlicki R., Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 5. Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2008.
 6. Warsa J., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Verba 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Wysocki (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 11:37)