SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Służby ochrony środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Służby ochrony środowiska
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-SOŚ-W-14_pNadGenYRM15
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej służb ochrony przyrody i ochrony środowiska niezbędnej w rozumieniu funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto student powinien uzyskać wiedze na temat ewolucji historycznej i obecnego kształtu regulacji składających się na system ochrony środowiska w Polsce, instytucji prawnych odgrywających w nim główna role.

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

Wykład

 1. System ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce oraz jego główne składniki.
 2. Organizacja systemu na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
 3. Podstawy prawne funkcjonowania służb ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 4.  Działalność WIOŚ
 5. Służby ochrony przyrody

Ćwiczenia

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.

Metody kształcenia

Metoda przekazu teoretycznego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, wdrażanie metody aktywizującej studentów do dyskusji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny; egzamin obejmuje wiedzę z  zajęć oraz zalecanej literatury.

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 48 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 52 64
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009;
 2. M. Rudnicki, Organizacja ochrony środowiska, KUL 2011.
 3. E. Symonides, Ochrona przyrody, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Stalmasiak (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009,
 2. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 16:28)