SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania konstrukcji
Kod przedmiotu bad07_pNadGen3MA88
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania i badań konstrukcji budowlanych w laboratorium i na obiektach.

Wymagania wstępne

Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli. Budownictwo ogólne.

Zakres tematyczny

Planowanie eksperymentu. Podstawy teorii eksperymentu. Wybrane metody badawcze.

Podstawy modelowania eksperymentu. Analiza wymiarowa. Skalowanie eksperymentu. Dobór materiałów.

Elastooptyka. Podstawy. Metodyka badań. Analiza wyników. Badanie tarczy w świetle przechodzącym.

Współczesne bezdotykowe metody badania odkształceń. Dalmierze precyzyjne. Zasada działania. Metodyka badań.

Badania dynamiczne. Aparatura. Metodyka pomiarów. Analiza otrzymanych wyników. Badania rezonansu belki. Badania częstości drgań własnych liny.

Badania zmęczeniowe. Zmęczenie materiału. Aparatura. Metodyka badań. Przykładowe badanie rozciąganego pręta.

Przykłady wykonania eksperymentu. Element belkowy, płytowy, tarczowy. Obciążenia statyczne i dynamiczne.

Planowanie i wykonywanie badań i ekspertyz konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Metody kształcenia

Wykład – metoda konwencjonalna.

Laboratorium – ćwiczenia laboratoryjne i referaty studentów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – sprawdzian z wiedzy.

Laboratorium – wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie referatów dotyczących badań i ekspertyz  z budownictwa betonowego i metalowego.

Zaliczenie przedmiotu –O =  (W+L)/2.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 55
Łącznie 87 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Hosdorf H.: Statyka modelowa. Arkady, Warszawa, 1975.
  2. Praca zbiorowa. :O celach i metodach pomiarów odkształceń i naprężeń w materiałach i konstrukcjach budowlanych. Ossolineum, 1973.
  3. Instrukcja obsługi maszyny wytrzymałościowej Intron.
  4. Instrukcja obsługi dalmierza precyzyjnego „Aramis”.

Literatura uzupełniająca

  1. Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa, 1984.
  2. Gosowski B., Kubica E.: Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2001.
  3. Praca zbiorowa. Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2004.
  4. Mitzel A, Stachurski W., Suwalski J.: Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady, Warszawa 1982r.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski (ostatnia modyfikacja: 09-08-2016 10:44)