SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dynamika konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dynamika konstrukcji
Kod przedmiotu DK01_pNadGenD2HY2
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy drgań konstrukcji, traktowanych jako liniowe układy o jednym stopniu swobody oraz  układy dyskretne.

Wymagania wstępne

Kursy z dziedziny matematyki i mechaniki ogólnej wg  I stopnia kształcenia, tzn. znajomość analizy matematycznej i rachunku macierzowego, mechaniki budowli - statyki,

Zakres tematyczny

1. Dynamiczne stopnie swobody i współrzędne uogólnione. Więzi odkszałcalne i  nieodkształcalne. Równania ruchu:  równania Newtona, równania  Newtona-Eulera  oraz równania Lagrange’a. Charakterystyka i składanie (superpozycja) ruchów oscylacyjnych.

2. Drgania  układu  o jednym stopniu swobody: równanie ruchu, zagadnienie własne, drgania swobodne, tłumienie drgań. Drgania wymuszone: wymuszenie harmoniczne, wymuszenie wskutek niewyważenia obrotowego, wymuszenie kinematyczne, wymuszenia aperiodyczne.

3. Drgania  układów dyskretnych: równanie ruchu, zagadnienie własne, drgania swobodne, tłumienie drgań – hipotezy tłumienia. Drgania wymuszone  harmonicznie: metoda bezpośrednia i metoda transformacji własnej (metoda modalna).

Metody kształcenia

Wykład: w formie konwencjonalnej.

Projekt: indywidualne rozwiązywanie szczegółowych problemów pod kierunkiem  prowadzącego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium- pisemny sprawdzian.     

Cwiczenia projektowe: wykonanie cwiczenia projektowego (obliczeniowego).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 57
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Nowacki W., Dynamika budowli, PWN, Warszawa 1974
  2. Langer J.: Dynamika budowli, Wyd. PWr, Wrocław 1980
  3. Hurty W.C., Rubinstein M.F., Dynamics of Structures, Englewood Cliffs: Prentice Hall. 1964.
  4. Chmielewski T., Zembaty Z.: Podstawy dynamiki budowli, Arkady 1998

 

Literatura uzupełniająca

1. Roy R.Craig, Andrew J. Curdilla, Fundamentals of Structural Dynamics, John Wiley and Sons, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 10:08)