SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja konstrukcji
Kod przedmiotu Optymalizacja konstrukcjiBUD_pNadGen4FYVB
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw metod optymalizacji konstrukcji budowlanych co do ich kształtu, sztywności i wytrzymałości.

 

Wymagania wstępne


Matematyka. Metody komputerowe. Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli.

 

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawy metodologii projektowania technicznego. Miary niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji. Kryteria optymalności konstrukcji. Optymalne kształtowanie łuków i słupów równej wytrzymałości.

Optymalizacja wielokryterialna. Optymalne projektowanie belek i słupów.

Optymalne projektowanie belek i ram według teorii nośności granicznej i przystosowania.

Zadanie programowania kwadratowego. Dualność zasad energetycznych dla metod sił i przemieszczeń. Ekstremum funkcji na zbiorze wypukłym i warunki konieczne ekstremum. Warunki Karusha-Kuhna-Tuckera (KKT) dla zagadnień sprężysto-plastycznych. Metoda mnożników Lagrange’a. Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji. Polioptymalizacja belek.

 

Metody kształcenia

 Wykład - wykład konwencjonalny. 

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                   Zaliczenie na podstawie kolokwium z progami punktowymi:

                              56% - 65% pozytywnych odpowiedzi – dst

                              66% - 75%                                           dst plus

                              76% - 85%                                           db

                              86% - 93%                                           db+

                              94% - 100%                                         bdb.

Zaliczenie przedmiotu:

                               Ocena końcowa jest ocena z wykładu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Bochenek B., Krużelecki J., Optymalizacja stateczności konstrukcji: współczesne problemy,  Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2007.
 2. Brandt A.M.(red.), Kryteria i Metody Optymalizacji Konstrukcji. PWN, Warszawa 1977.
 3. Brandt A.M. (red.), Podstawy Optymalizacji Elementów Budowlanych. PWN,
  Warszawa 1978.
 4. Majid K.I., Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN, Warszawa 1981.
 5. Ostwald M., Podstawy optymalizacji konstrukcji. Wyd. PP, Poznań 2005.
 6. Szymczak C., Elementy teorii projektowania. PWN, Warszawa 1998.
 7. Wasiutyński Z., Pisma, tom II: O zagadnieniach optymalizacji konstrukcyj
  i o rozwijaniu tych zagadnień
  . PWN, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca

 1. Borkowski A., Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym
  i plastycznym
  . IPPT PAN, Warszawa – Poznań 1985.
 2. Mikulski L., Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 3. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN, Warszawa 1980.
 4. Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji. WNT, Warszawa 
  2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin (ostatnia modyfikacja: 25-08-2016 19:12)