SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dźwigary powierzchniowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dźwigary powierzchniowe
Kod przedmiotu Dźwigary powierzchnioweWBUD_pNadGen3V19A
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Kula
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta mechaniką dźwigarów powierzchniowych na przykładzie tarcz i płyt.

Wymagania wstępne

Znajomość analizy matematycznej i rachunku macierzowego, mechaniki budowli - statyki, podstaw mechaniki komputerowej. Znajomość podstaw teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz rozwinięć w szeregi Fouriera.

Zakres tematyczny

Wykład

Tarcze. Równania przemieszczeniowe i naprężeniowe płaskiego stanu naprężenia. Zagadnienie brzegowe. Funkcja Airy’ego. Warunki brzegowe wyrażone przez funkcję Airy’ego. Tarcze we współrzędnych biegunowych. Analiza stanu sprężysto-plastycznego.

Płyty. Klasyczna teoria płyt cienkich: założenia ( hipoteza Kirchhoffa-Love’a ), równanie zginania płyty, warunki brzegowe. Rozwiązanie Naviera i rozwiązanie Levy’ego. Płyty koliste i pierścieniowe we współrzędnych biegunowych. Drgania poprzeczne płyt. Nośność graniczna płyt. Udokładnione teorie płyt: teoria Reissnera, hipoteza kinematyczna Hencky’ego-Bolle’a.

Powłoki. Siły wewnętrzne w powłoce. Stan błonowy w powłoce obrotowej. Rozwiązanie dla kopuły kulistej. Stan błonowy i stan zgięciowy w powłoce walcowej. Niektóre rozwiązania zamknięte. Metoda nakładania zaburzeń brzegowych..

Projekt

Płyta prostokątna – rozwiązanie Naviera i rozwiązanie numeryczne.

Płyta pierścieniowa we współrzędnych biegunowych – rozwiązanie analityczne.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny.

Projekt - praca indywidualna nad projektem i w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład. Zaliczenie na podstawie kolokwium z progami punktowymi:

56% - 65% pozytywnych odpowiedzi – dst

66% - 75% dst plus

76% - 85% db

86% - 93% db+

94% - 100% bdb.

Projekt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń projektowych oraz z pisemnego sprawdzianu z kryteriami oceny.

Zaliczenie przedmiotu:

Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 55 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 55
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Nowacki W.: Dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1979

  2. Kączkowski Zb.: Płyty – obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

  1. Woźniak Cz. (red.): Mechanika sprężystych płyt i powłok, w: Mechanika Techniczna , tom VIII, PWN, Warszawa 2001

  2. Girkmann K.: Dźwigary powierzchniowe, Arkady, Warszawa 1956

  3. Timoshenko S., Woinowsky-Krieger S.: Teoria płyt i powłok, Arkady, Warszawa 1962Praca zbiorowa: Wprowadzenie w teorię plastyczności, PAN, Warszawa 1962

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Kula (ostatnia modyfikacja: 17-08-2016 22:37)