SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamenty specjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamenty specjalne
Kod przedmiotu fund03_pNadGen03Q4R
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Omówienie problematyki związanej ze specjalnym posadowieniem budowli. Projektowanie odkształcalnych fundamentów na podłożu odkształcalnym.

Wymagania wstępne

Wytrzymałość materiałów, Geologia, Mechanika gruntów, Fundamentowanie, Metoda elementów skończonych.

Zakres tematyczny

Wykład

Zachowanie gruntów normalnie skonsolidowanych i prekonsolidowanych obciążonych z drenażem i bez drenażu; Anizotropia wytrzymałości gruntów; Modele obliczeniowe podłoża gruntowego; Wyznaczanie parametrów podłoża na potrzeby projektowania fundamentów specjalnych; Projektowanie odkształcalnych ław i płyt fundamentowych na podłożu odkształcalnym; Analiza pali obciążonych siłą poziomą; Fundamenty siłowni wiatrowych; Fundamenty na ścianach szczelinowych; Kotwy gruntowe i kotwione konstrukcje oporowe wykopów; Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego.

Projekt

Projekt odkształcalnej ławy szeregowej stanowiącej fundament konstrukcji szkieletowej. 

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny,

Projekt - praca indywidualna nad projektem i praca w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Sprawdzian pisemny z progami punktowymi.

Projekt - Warunkiem  zaliczenia jest terminowe oddanie wcześniej konsultowanego i zatwierdzanego projektu oraz pisemnego sprawdzianu z zakresu projektu.

Kryteria oceny sprawdzianów pisemnych:

91-100% poprawnych odpowiedzi ocena 5,0

81-90 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,5

71-80 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,0

61-70 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,5

51-60 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,0

0-50 % poprawnych odpowiedzi ocena 2,0

Ocena z przedmiotu O = (W+P)/2

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 51
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Biernatowski K.: Fundamentowanie, PWN, Warszawa 1984.

2. Brząkała W. (red.): Fundamentowanie. Przewodnik do projektowania. Tom 2. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1989.

3. Dembicki E. i inni: Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo, t.2, Arkady, Warszawa 1988.

4. Jarominiak A. i inni: Pale i fundamenty palowe. Arkady, Warszawa 1976.

5. Rossiński B. i inni: Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo, Arkady, Warszawa 1976.

6. Stilger-Szydło E.: Posadowienie budowli infrastruktury transportu lądowego. Teoria – projektowanie – realizacja, DWE, Wrocław 2005

Literatura uzupełniająca

1. Bowles J.E.: Foundation analysis and design, McGraw-Hill, New York 1988.

2. Das B.M.: Principles of foundation engineering, PWS Eng., Boston 1984.

3. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik, ITB Warszawa 2011.

4. PN-EN 1997: 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. PKN, Warszawa.

5. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-09-2016 10:32)