SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstrukcje wsporcze pod maszyny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstrukcje wsporcze pod maszyny
Kod przedmiotu kons02_pNadGenP2DW8
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie zasad pracy, obliczania i projektowania fundamentów pod maszyny. 

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli, teorii układów równań różniczkowych zwyczajnych oraz podstaw MES.

Zakres tematyczny

Wykład

Przegląd niektórych typów fundamentów pod maszyny. Przegląd typów maszyn i sił wzbudzających – klasyfikacja maszyn. Tensor momentów bezwładności i momentów statycznych masy fundamentu blokowego. Macierz bezwładności. Podłoże sprężyste i podłoże inercjalne. Drgania przestrzenne fundamentu blokowego. Wzbudzenia harmoniczne, rezonanse, uwzględnienie tłumienia. Metody redukcji drgań. Wibroizolacja. Teoria zderzenia dwóch mas. Uderzenie w układzie o jednym stopniu swobody. Siła nagle przyłożona do układu z tłumieniem. Impuls siły w układzie z tłumieniem. Fundamenty pod młoty. Fundamenty ramowe.

Projekt

Obliczenia fundamentu blokowego pod maszynę wirnikowa.

Metody kształcenia

Wykład   - wykład konwencjonalny,

Projekt   - praca indywidualna nad projektem i w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład : kolokwium - pisemny sprawdzian.                    

Cwiczenia projektowe: wykonanie ćwiczenia  projektowego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 32
Łącznie 60 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      Kisiel I.: Dynamika fundamentów pod maszyny. PWN, Warszawa 1957.

2.    J.  Lipinski, Fundamenty pod maszyny, Arkady, Warszawa, 1985.

3.     J. Langer: Dynamika budowli, Wyd. PWr, Wrocław 1980

Literatura uzupełniająca

  1. A. Major: Dynamics in Civil Engineering, Analysis and Design, Vol. I,Fundamentals in Vibration Theory and Practice Including Machine Foundations. Soil Dynamics. Instrumentation. Vibration Tolerances.Vol. II,Foundations for Hammers, Reciprocating Engines, and Other Machines. Vibration Isolation and Damping. Akademiai Kiado, Budapest, 1980.
  2. S. C. Arya, M. W. O'Neill, G. Pincus: Gulf Publishing Company1979
  3. S. Prakash,V. K. Puri, Foundations for Machines: Analysis and Design, John Wiley & Sons, 1988.2

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 10:26)