SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niezawodność i stany graniczne konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niezawodność i stany graniczne konstrukcji
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-n.s-Ć-N10_pNadGen4LR3I
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Kaliszuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw teorii niezawodności konstrukcji, metod określania stanów granicznych konstrukcji i jej elementów w ujęciu mechaniki budowli i w ujęciu normowym.

Wymagania wstępne

Matematyka: podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli.

Zakres tematyczny

Wykład:

 • Wprowadzenie: niepewność podczas projektowania i realizacji konstrukcji inżynierskich.
 • Wybrane zagadnienia z podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej: zmienne losowe, prawdopodobieństwo, funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanta, parametry rozkładu prawdopodbieństwa zmiennej losowej, funkcje rozkładu prawdopodobieństwa spotykane w analizie niezawodności, funkcje zmiennych losowych i ich właściwości.
 • Funkcja stanu konstrukcji: stany graniczne, zawodne i niezawodne. Miary niezawodności: indeks niezawodności ß, prawdopodobieństwo przetrwania PS, prawdopodobieństwo zniszczenia Pf. Metody realizacji analizy niezawodności: analityczne, symulacyjne (Monte Carlo).
 • Modele losowych obciążeń konstrukcji.
 • Losowa nośność konstrukcji i jej elementów.
 • Modele niezawodnościowe złożonych konstrukcji (szeregowe, równoległe, mieszane).
 • Normowe wymagania dotyczące niezawodności konstrukcji.
 • Wpływ błedów ludzkich na niezawodność konstrukcji.

Ćwiczenia:

Rozwiązywanie zadań dotyczących:

 • wyznaczania podstawowych statystyk dla zbiorów danych doświadczalnych odnoszących się do właściwości geometrycznych i wytrzymałościowych elementów konstrukcji;
 • obliczania wartości charakterystycznych cech geometrycznych i wytrzymałościowych;
 • wyznaczania losowej nośności granicznej elementów rozciąganych i ściskanych o zadanych parametrach rozkładów prawdopodobieństwa losowych zmiennych podstawowych;
 • obliczania wskaźnika niezawodności oraz prawdop odobieństwa niezawodności rozciąganego (ściskanego) elementu konstrukcji o znanych parametrach losowej nośności granicznej i znanych parametrach losowego obciążenia;
 • oceny bezpieczeństwa belek i ram: przypadki statycznie wyznaczalne oraz proste przypadki statycznie niewyznaczalne.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny,

Ćwiczenia: ćwiczenia audytoryjne oraz indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadań z określonego powyżej zakresu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego z progami punktowymi:

50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,

61% - 70%                                        dst plus,

71% - 80%                                       db,

81% - 90%                                      db+,

91% - 100%                                    bdb.

Ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia jest poprawne wykonanie zadanych ćwiczeń ocenianych wg powyższych progów.

Zaliczenie przedmiotu:

Ocena jest średnią z ocen : O = (W+Ć)/2

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 23
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 65 77
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Arkady,Warszawa,1989.
 2. Murzewski J.: Podstawy projektowania i niezawodność konstrukcji, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.
 3. Biegus A.: Podstawy probabilistycznej analizy bezpieczeństwa konstrukcji, Wrocław 1996.
 4. Woliński S., Wróbel K.: Niezawodność konstrukcji budowlanych, Skrypt, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2000.
 5. Nowak A., Collins K.: Reliability of Structures, McGraw - Hill, 2000.
 6. Pluciński E., Plucińska A.: Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne, WNT, Warszawa 2000.
 7. PN - EN 1990: 2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
 8. International Standard ISO 2394: General principles on reliability for structures.

Literatura uzupełniająca

 1. Melchers R.: Structural reliability analysis and prediction, John Wiley&Sons, Toronto, 1987.
 2. Barańska A.: Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska, AGH, Kraków 2008.
 3. Węglarczyk S.: Metody statystyczne, Skrypt, Politechnika Krakowska, Kraków 1999.
 4. Normy europejskie (EC1, EC2, EC3) dotyczące obciążeń i projektowania konstrukcji budowlanych.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Kaliszuk (ostatnia modyfikacja: 25-08-2016 12:41)