SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Złożone konstrukcje metalowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II
Kod przedmiotu złoż.3_pNadGen6OO52
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Kaliszuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie złożonych konstrukcji metalowych.

Wymagania wstępne

Kursy I stopnia kształcenia. Złożone konstrukcje metalowe I.

Zakres tematyczny

Wykład

Kominy stalowe: podstawowe informacje technologiczne, obciążenia, obciążenie wiatrem, dynamiczne oddziaływanie wiatru, urządzenia redukujące dynamiczne oddziaływanie wiatru, absorbery drgań, kominy wolnostojące, kominy jedno-i wieloprzewodowe, odciągi, kontrola naciągu, konstrukcje wsporcze w postaci kratownic przestrzennych, wyznaczenie sił w konstrukcji wsporczej, wymiarowanie blach płaszcza komina, stateczność lokalna, połączenie z fundamentem.

Zbiorniki: zbiorniki walcowe na ciecze, obciążenia, warunki wytrzymałościowe, problemy stateczności, konstrukcja, montaż, fundamenty, konstrukcja dachu, zbiorniki innych

kształtów, zbiorniki wieżowe, prętowe konstrukcje wsporcze, powłokowe konstrukcje wsporcze, zbiorniki na materiały ropopochodne (z dachem pływającym), zbiorniki na

materiały sypkie (silosy), obciążenia parciem materiałów sypkich, typowe rozwiązania konstrukcyjne, przyczyny awarii.

 

Laboratorium komputerowe

Obliczenia elementów zasobników i zbiorników.

 

Projekt

W ramach zajęć projektowych studenci wykonają indywidualne projekty komina stalowego.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny,

Laboratorium - metoda projektu,

Projekt - metoda projektu (praca indywidualna  i w grupie).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Egzamin na podstawie testu z progami punktowymi:

50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,

61% - 70%                                        dst plus,

71% - 80%                                       db,

81% - 90%                                       db+,

91% - 100%                                     bdb.

Laboratorium

Pozytywnie oceniona prezentacja realizacji zadanych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, wykonywanych z wykorzystaniem programów CAD. Kryteria oceny j. w.

 

Projekt

Pozytywna ocena  indywidualnego projektu, z kryteriami oceny j. w.

 

Zaliczenie przedmiotu

Ocena jest średnią z ocen : O = (W+L+P)/3

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 85
Łącznie 135 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy projektowania, Wydawnictwo Arkady, 2005.
 2. Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane, Wydawnictwo Arkady, 2004.
 3. Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Giżejowskiego, J. Ziółko: Budownictwo ogólne, tom 5, Stalowe konstrukcje budynków, Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Arkady, Warszawa 2010.
 4. Bogucki W.: Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 2010.
 5. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 6. Meller M., Pacek M.: Kominy przemysłowe. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2007.
 7. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady, Warszawa 1995.
 8. PN - 97/B - 06200. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 9. PN - EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 10. PN - EN 1991 - 1 - 1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1 - 1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 11. PN - EN 1991 - 1 - 3:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1 - 3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.
 12. PN - EN 1991 - 1 - 4: 2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1 - 4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
 13. PN - EN 1993 - 1 - 1: 2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1 - 1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 14. PN - EN 1993 - 1- 5: 2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1 - 5: Blachownice.
 15. PN - EN 1993 - 1 - 8: 2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1 - 8: Projektowanie węzłów.
 16. PN - EN 1993 - 1 - 9: 2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1 - 9: Zmęczenie.
 17. PN – EN 1993 - 3 - 2: 2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3 - 2: Wieże, maszty i kominy – Kominy.
 18. PN – EN 13084 – 1: 2007 Kominy wolno stojące – Część 1: Wymagania ogólne.
 19. PN – EN 13084 – 6: 2005 Kominy wolno stojące – Część 6: Wykładziny stalowe – Projektowanie i wykonanie.
 20. PN – EN 13084 – 7: 2006 Kominy wolno stojące – Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny.
 21. PN – EN 1993 – 1 – 6:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1 – 6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.
 22. PN - EN 1993 - 4 - 2: 2009 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4 - 2: Zbiorniki.
 23. PN - EN 1993 - 1 - 7: 2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1 - 7: Wytrzymałość i stateczność blachownic powierzchniowych przy obciążeniach. poprzecznych.
 24. PN - EN 1991 - 4: 2008 Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki.

Literatura uzupełniająca

 1. Kłoś Cz., Mitzel A., Suwalski J.: Zbiorniki na ciecze. Obliczenia i konstrukcja. Arkady, Warszawa 1961.
 2. Meller M., Fenkanin O.: Kominy stalowe. Politechnika Koszalińska, Koszalin 1994.
 3. Bródka J., Kozłowski A.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 i 2. PWT, Rzeszów 2009.
 4. Żurański J. A., Gaczek M.: Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. ITB, Warszawa 2011.
 5. Rawska-Skotniczy A.: Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych wg Eurokodów. PWN, Warszawa 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Kaliszuk (ostatnia modyfikacja: 25-08-2016 13:00)