SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka budowli II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka budowli II
Kod przedmiotu Fizyka budowli II 3_pNadGenT47DJ
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykład

Wykształcenie u studentów umiejętności opisu stanu i analizy procesów składających się na komfort użytkowania budynków, w tym na mikroklimat, z uwzględnieniem ochrony przed oddziaływaniami zewnętrznymi (poza mechanicznymi).

Wymagania wstępne

Fizyka budowli I

Zakres tematyczny

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych takie jak: stan wilgotnościowy przegród budowlanych – formy występowania wilgoci w materiałach budowlanych, mechanizmy i modele ruchu wilgoci w materiałach budowlanych, wysychanie przegród z wilgoci początkowej. Podstawy fizyki materiałów budowlanych takie jak: struktura wewnętrzna materiałów budowlanych (adsorpcja pary wodnej, kondensacja pary wodnej i zamarzanie wody), przemiany fazowe wilgoci w materiałach budowlanych (wilgotność materiału, mechanizmy przenoszenia wilgoci, energetyczne podstawy przenoszenia ciepła i wilgoci oraz równania przepływu wilgoci), przenoszenie wilgoci w materiałach porowatych.

Projekt:

Projektowanie przegród i elementów budowlanych z uwagi na ich stan cieplno-wilgotnościowy z użyciem programu komputerowego.

Metody kształcenia

Wykład            - wykład konwencjonalny

Projekt            - praca nad projektem indywidualna i w grupie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład      - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt       - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykonania projektu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Klemm, P. i inni: Budownictwo ogólne, tom 2: Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005
  2. Płoński, W., Pogorzelski, J. A.: Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 1979
  3. Pogorzelski, J. A.: Fizyka cieplna budowli, PWN, Warszawa 1976

Literatura uzupełniająca

  1. Wilmański, K.: Fizyka budowli – notatki do wykładów, skrypt na stronie www.mech-wilmanski.de
  2. Miesięcznik: „Izolacja”
  3. Miesięcznik: „Materiały budowlane”
  4. Miesięcznik: „Energia i budynek”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 20:36)