SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy/Translatorium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy/Translatorium
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-J.O.Translat.03Ć-Ć-S15_pNadGenQZOTQ
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Wojciech Wieluński
 • mgr Danuta Chlebicz
 • mgr Marine Margiszwili
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Umiejętności i kompetencje w zakresie: znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych w języku obcym.  

Wymagania wstępne

Formalne: Warunkiem kontynuowania nauki języka jest zaliczony kurs językowy na pierwszym stopniu studiów.

Nieformalne: Studenci rozpoczynający naukę języka angielskiego lub niemieckiego posiadają biegłość językową na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (poziom B2).

Zakres tematyczny

Program ćwiczeń:

Kurs podzielony na moduły zawierające teksty i ćwiczenia językowe. Kurs rozwija wszystkie umiejętności służące biegłej komunikacji. Materiał gramatyczny odpowiedni dla poziomu B2. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.

Metody kształcenia

interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka angielskiego lub niemieckiego z podejściem komunikacyjnym

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Oceny wyników nauczania w formie:

 • pisemnych prac kontrolnych
 • przygotowania i kontroli zadań domowych (pisemnych i ustnych)
 • aktywności studenta na zajęciach (wypowiedź ustna, praca indywidualna i zespołowa)
 • pracy własnej studenta (prezentacje, lektury, itp.)

Ocena końcowa: Egzamin ustny i pisemny na koniec semestru, sprawdzający kompetencje dla poziomu B2 ESOKJ.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 27
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 33
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Autorskie materiały wykładowcy

Język angielski:

 1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, New English File Pre-intermediate, Oxford University Press 2010
 2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, New English File Intermediate, Oxford University Press 2010
 3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, New English File Upper-intermediate, Oxford University Press 2010
 4. Liz and John Soars, New Headway English Course, Oxford University Press 2010
 5. B. Obee, V Evans, Upstream, Express Publishing 2009.
 6. D. Grant, J. Hughes, R. Mc Larty, Business Focus, Oxford university Press 2007
 7. J. Booley, V. Evans, Grammarway, Express Publishing 2006
 8. V. Evans. Round-up, Express Publishing 2004
 9. Evan Frendo, English for Construction One, Pearson 2012 
 10. Evan Frendo, English for Construction Two, Pearson 2012 

Język niemiecki:

 1. Ch. Lemcke, L. Lohmann, T. Schelling, Berliner Platz. Deutsch im Alltag fuer Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch 1/ 2, Langenscheidt, Warszawa 2009
 2. H. Olejnik, Deutsch fuer technische Berufe. Texte mit Uebungen fuer die Fakultaet Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2005
 3. efinFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
 4. W. Killer, Polsko-Angielsko-Niemiecki Słownik Budowlany, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2007
 5. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
 6. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 7. Mit Beruf auf Deutsch", profil budowlany, Barbara Kujawa, Warszawa 2013 (wydawnictwo: Nowa Era sp. z o.o.)
 8. "Deutsch fuer Profis", branża mechaniczna, Ewa Matuszak, Adam Tomaszczyk, Poznań 2013 (wydawnictwo: LektorKlett Sp. z o.o.)

Literatura uzupełniająca

Czasopisma anglo- i niemieckojęzyczne, prospekty, katalogi

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez mgr Wojciech Wieluński (ostatnia modyfikacja: 02-09-2016 23:04)