SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu PracaDyp010PINF_pNadGenHYTK1
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Gerard Bryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wykonanie  niezbędnych badań, pomiarów i obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia pracy dyplomowej..

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty kierunkowe.

Zakres tematyczny

Planowanie i prowadzenie badań naukowych;

Opracowanie i interpretacja wyników badań;

Przygotowanie danych projektowych. Opracowanie projektu

Metody kształcenia

Metody poszukujące: sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji; ćwiczeniowo-praktyczne:

metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku; dyskusji – seminaryjna, referatu;

eksponujące: prezentacja multimedialna wyników pracy przez studentów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja osiągniętych wyników badań i obliczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 220 220
Łącznie 250 250
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 8 8
Łącznie 10 10

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 21-07-2016 11:54)