SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny II
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-Przed.humanII-W-S15_pNadGenP5UZ8
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Filozofia techniki jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami humanistycznej refleksji nad techniką. Dzięki znajomości wybranych koncepcji filozofów, historyków techniki, socjologów i psychologów, możliwe staje się głębsze zrozumienie roli technologii we współczesnym świecie, nie tylko w sensie instrumentalnym, ale i głęboko humanistycznym. Studenci poznają główne paradygmaty myślenia o technologii oraz kluczowe koncepcje, co ułatwi dostrzeganie wielostronnych powiązań pomiędzy postępem technologicznym a porządkiem kulturowym i społecznym. Zajęcia dostarczą także okazji do przedyskutowania wybranych problemów etycznych związanych z technologiami współtworzącymi naszą rzeczywistość, zarówno w skali globalnej, jak i jednostkowej. Poznają przykłady krytycznej refleksji nad wpływem wynalazków, takich jak samochody, internet, smartfony, itp. na ich codziennie życie. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

  1. Specyfika filozoficznej strategii badania techniki -- problemy, metody, obszary teoretyczne. 
  2. Historyczne tradycje w refleksji nad techniką (m.in. koncepcje autorów takich jak E. Kapp, F. Dessauer, A. Gehlen, L. Mumford, H. Van Lier, J. Ortega y Gasset, M. Heidegger, J. Ellul, B. Fuller)
  3. Paradygmaty teoretyczne w rozważaniach o technice: m.in. strategie inżynierskie i humanistyczne; starożytny sceptycyzm, oświeceniowy optymizm, romantyczny niepokój; determinizm technologiczny; interakcjonizm; technofilia i technofobia.
  4. Wpływ postępu technologicznego na kulturę i społeczeństwo: problem determinizmu, koncepcja technopolu, technokratyczne wizje społeczeństwa.
  5. Etyka wobec techniki – wybrane problemy etyczne związane z postępem technologicznym. 
  6. Technologia a człowiek – transhumanizm, posthumanizm, koncepcja człowieka jako „urodzonego cyborga”. Wpływ technologii na człowieczeństwo. Problematyka HCI (human-computer interaction).
  7. Technologie komunikacji i ich wpływ na człowieka, kulturę i społeczeństwo.
  8. W poszukiwaniu synergii pomiędzy człowiekiem a technologią -- projektowanie zorientowane na użytkownika.  

Metody kształcenia

Wykład syntetyczny. Wykład problemowy. Dyskusja. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach. Uzyskanie wymaganej liczby punktów na teście końcowym. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 65
Łącznie 80 83
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

E. Schutz (red.), Kultura techniki. Studia i szkice, Poznań 2001.

L. Mumford, Mit maszyny, PWN, Warszawa 2012.

A. Kiepas, Wprowadzenie do filozofii techniki, Katowice 1987.

C. Mitcham, Thinking Through Technology: The Path between Engineering and Philosophy, Chicago 1994.

Literatura uzupełniająca

J.D. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w erze komputera, Warszawa 1991.

A. Clark, Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence, New York 2003.

H. van Lier, Nowy wiek, Warszawa 1962.

N. Postman, Technopol: Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marcin Sieńko (ostatnia modyfikacja: 03-09-2016 13:46)