SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot nauk społecznych II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot nauk społecznych II
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-N.Społ.W03-W-S15_pNadGenCRZYZ
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu społecznego: "Miejska przestrzeń polityczna" jest zapoznanie się ze współczesną specyfiką miasta, zmieniającego się w podmiot polityczny, którego podstawową ideą jest kreowanie własnej przestrzeni jako sfery wolności i decydowania o sobie samym przez jej mieszkańców. Miejskość stanowi dziś nowy wzór życia, stając się możliwością oddziaływania na innych, podobnie rozumiejących rzeczywistość. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Miasto jako idea polityczna.
 2. Bunt miast i odzyskiwanie przestrzeni miejskiej.
 3. Polityczność miasta.
 4. Kreatywność i próżnowanie miast.
 5. Miasto jako podmiot polityki wewnętrznej i międzynarodowej.
 6. Smart cities, inteligentna przestrzeń.
 7. Miejska przestrzeń publiczna.
 8. Miasto politycznie samodzielne i niezależne.
 9. „Nowojorskość” współczesnych miast.
 10. Antropologia miejska.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny; analiza materiałów multimedialnych podczas wykładu

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną polegać będzie na bieżącej kontroli przyswojenia sobie zasobów informacji przekazywanych studentowi oraz ewaluacja zdolności do samodzielnego interpretowania i analizowania informacji, jak również stopnia rozumienia specyfiki tematyki. Obecność na wykładzie.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 10
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

B. R. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Warszawa 2014.

R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.

E. Glaser, Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, New York 2011

D. Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa 2012.

B. Katz, J. Bradley, The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile Economy, Washington D.C. 2013

N. Klein, No logo, Warszawa 2014.

N. Klein, Doktryna szoku, Warszawa 2014.

M. Lackowska, Miejska polityka “zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Warszawa 2014.

Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 2012.

Ł. Młyńczyk, Od odkrywania polityczności do jej wzbudzania. Sposoby identyfikowania tego, co jest i nie jest polityczne, [w:] W poszukiwaniu polityczności, red. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki, Poznań 2014, s. 21-33.

Ł. Młyńczyk, Polis – Zarzewia konserwatywnego buntu, „Puls” nr 6 (154), czerwiec 2011.

Ch. Montgomery, Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design, New York 2013

K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008.

K. Nawratek, Dziury w całym: wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej” 2012 (ebook);

Literatura uzupełniająca

M. Rittenhouse, Nowy Jork: od Mannahatty do Ground Zero, Wołowiec 2013.

A. M. Townsend, Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, New York, London 2013.

Th. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2008.

S. Zukin, Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford University Press 2013

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-09-2016 12:26)