SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany II
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-POII-W-S15_pNadGen9M564
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji na inne sfery - z zakresu dziedzin i dyscyplin innych niż powiązne ze studiowanym kierunkiem.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny wykładu zależny od wyboru studenta. Oferta przedmiotów ogólnouczlnianych przedstawiana jest przez wszystkie wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studenci wybierają przedmiot kształcenia za pomocą systemu elektronicznego zapisu.

Metody kształcenia

Metoda podająca: wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych; inne formy podające - zależnie od przedmiotu kształcenia

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach

Kolokwium zaliczeniowe na koniec cyklu wykładów, oceninane wg kryteriów powiązanych z wybranym przedmiotem kształcenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Zgodna z wybranym przedmiotem kształcenia ogólnouczelnianego

Literatura uzupełniająca

Zgodna z wybranym przedmiotem kształcenia ogólnouczelnianego

Uwagi

Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych w roku akademickim 2016/2017: http://www.ects.uz.zgora.pl/przedmioty_ogolnouczelniane.php

 


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 08:45)