SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia prowadzenia badań naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia prowadzenia badań naukowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-02_15W_pNadGen1DWY7
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z istotą i zasadami prowadzenia badań naukowych. W trakcie zajęć doktoranci poznają zasady formułowania problemów, tez i hipotez badawczych oraz poznają metody organizacji i etapy prowadzenia badań naukowych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych metod badawczych.

Zakres tematyczny

Istota i pojęcie nauki. Cele i funkcje badań naukowych. Zasady procesu poznania naukowego. Analiza i synteza. Dedukcja i indukcja. Porównywanie i przeciwstawianie. Uogólnianie i wnioskowanie. Badania empiryczne. Badania podstawowe, badania stosowane, badania diagnostyczne, badania weryfikacyjne, badania kompleksowe, badania heurystyczne. Istota i uwarunkowania problemów badawczych. Rodzaje metod i technik badawczych. Metoda obserwacyjna. Metoda eksperymentalne w tym metody pomiarów podstawowych wielkości w budowie maszyn Metoda monograficzna i metoda badania dokumentów. Studium przypadku. Metoda sondażu diagnostycznego. Metoda analizy i konstrukcji logicznej. Metody algebraiczne i statystyczne. Metody symulacji komputerowej. Metody heurystyczne. Badania ankietowe. Wywiad. Geneza, istota i znaczenie metod badawczych. Organizacja i etapy badań naukowych. Istota i pojęcie pomiaru w badaniach naukowych. Publikowanie wyników badań naukowych.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - praca w formie pisemnej realizowany na koniec semestru związana ze zdefiniowaniem problemu tez i hipotez badawczych oraz odpowiedniego doboru metod badawczych.

 

Literatura podstawowa

1.      Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne, Dyfin, 2005,

2.      Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Aspra, 2012

3.      T. Kotarbiński: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. PWN, Warszawa 1986

4.      Hocken R.J., Chakraborty N., Brown C. Optical Metrology of Surfaces// CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2005, Vol. 54, № 2, р. 169-183.

5.      Lucca D.A., Brinksmeier E., Goch G. Progress in Assessing Surface and Subsurface Integrity// CIRP Annals - Manufacturing Technology, 1998, Vol. 47, № 2, р. 669-693.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-10-2016 11:02)