SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-03_15P_pNadGen5T1VG
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wybór obszaru naukowego rozprawy doktorskiej. 

Wymagania wstępne

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu studiów inżynieryjno-technicznych II- ego stopnia.

Zakres tematyczny

Sformułowanie obszaru badań naukowych, prezentacja i dyskusja naukowa na podstawie analizy literatury przedmiotu.

Metody kształcenia

Seminarium – dyskusja, prezentacje multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę.

Literatura podstawowa

Literatura uzależniona od tematu badań naukowych.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 24-10-2016 08:57)