SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy metodyczne prowadzenia zajęć - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy metodyczne prowadzenia zajęć
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-04_15W_pNadGenNA7HF
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą, założeniami i współczesnymi strategiami metodycznymi prowadzenia zajęć.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

1. Typy zajęć edukacyjnych a struktura jednostki metodycznej. Strategie projektowania i realizacji zajęć: 1) podających a uczenie się przez przyswajanie; 2) problemowych a uczenie się przez odkrywanie – dziedzina poznawcza (myślenie, twórczość); 2) ćwiczeniowych a uczenie się przez działanie – dziedzina praktyczna (umiejętności „operacyjne” teoretyczne i praktyczne); 4) eksponujących a uczenie się przez przeżywanie – dziedzina emocjonalna (uczucia, wola, motywacja; postawy).

2. Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności – efekty kształcenia. Taksonomia celów edukacyjnych a kryteria oceniania wiadomości, umiejętności i postaw. Operacjonalizacja celów sfery poznawczej. Korelacja pomiędzy edukacyjnymi wartościami i celami a treściami, zasadami, metodami, środkami dydaktycznymi i formami organizacyjnymi pracy.

3. Projektowanie i wykorzystywanie nowoczesnych mediów edukacyjnych – narzędzi kognitywnych i metod technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) – wspomagających nauczanie i uczenie się. Podstawy uczenia się za pośrednictwem narzędzi ICT w kontekście założeń kognitywizmu, konstruktywizmu i konektywizmu.

4. Indywidualne i społeczno-prawne problemy (samo)rozwoju zawodowego i naukowego. Edukacja formalna i pozaformalna a stymulowanie całożyciowego (ustawicznego) uczenia się.

Metody kształcenia

Zajęcia podające i eksponujące (wykład informacyjny, pogadanka, opis, pokaz, demonstracja, film) oraz aktywizujące (wykład/ dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę wykładu odbywa się na podstawie sprawdzianów wiadomości i umiejętności (pisemnych i/lub ustnych) oraz ocenionych projektów (scenariuszy/ konspektów zajęć wraz z obudową medialną).

Literatura podstawowa

 1. Arends R. I. Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 2002.
 2. Baron-Polańczyk E. (ed.), ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources, Vol.: 1-11, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (cykl wydawniczy).
 3. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wyd. „Impuls”, Kraków 2007.
 4. Czarnecki K. M., Profesjologia, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2010.
 5. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, przekł. B. Jóźwiak, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 6. Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania, Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 7. Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Wyd. Graf Punkt, Warszawa 2000.
 8. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. „Żak”, Warszawa 1998.
 9. Pietrulewicz B. (red.), Problemy Profesjologii (półrocznik).
 10. Siemieniecki B. , Lewowicki T. (red.), Nowe media w edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 11. Silberman M., Uczymy się uczyć, przeł. J. Rybski, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E. (red.), Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2009.
 2. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2007.
 3. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2006.
 4. Baron-Polańczyk E., Silos czy chmura? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2011.
 5. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 6. Bogaj A., Kształcenie ogólne: między tradycją a ponowoczesnością, Wyd. IBE, Warszawa 2000.
 7. Denek K, Bereźnicki F., Świrko-Pilipczuk J., Dydaktyka ogólna. Wyzwania a rzeczywistość, Wyd. „Kwadra”, Szczecin 2001.
 8. Gajda J., Media w edukacji, Wyd. „Impuls”, Kraków 2002.
 9. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 10. Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna. Repetytorium, Wyd. IBE, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-10-2016 20:41)