SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prowadzenie projektu badawczo-naukowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prowadzenie projektu badawczo-naukowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-08_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zagadnienia projektu badawczo-naukowego, zasad jego formułowania i realizacji oraz możliwości pozyskania finansowania na jego realizację. Zostaną zaprezentowane metody tworzenia zespołów naukowo-badawczych, proces przygotowywania i realizacji etapów projektu badawczo-naukowego, proces planowania i realizacji harmonogramu badań a także proces monitorowania i kontrolowania postępu prac w ramach planowanego projektu.

Wymagania wstępne

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu studiów inżynieryjno-technicznych II- ego stopnia.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i pojęcie projektu naukowo-badawczego. Organizacja pracy zespołu badawczego, m.in.  role w projekcie i skład zespołu projektowego. Kluczowe kompetencje kierownika projektu oraz teoretyczny i badawczy kontekst projektu. Klasyfikacja projektów ze względu na wielkość, złożoność, interdyscyplinarność, itd. Fazy cyklu życia projektu. Układ projektu: cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza; zastosowana metoda badawcza/metodyka; wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa. Plan badań. Kosztorys: koszty bezpośrednie i pośrednie; Kalkulacja i uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu. Znaczenie projektu. Źródła finansowania dla Projektów naukowo-badawczych. Zaprezentowanie dobrych praktyk.

Projekt: Zdefiniowanie własnego projektu naukowo-badawczego wg:

·         cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza;

·         zastosowana metoda badawcza/metodyka;

·         wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa;

·         plan badań;

·         kosztorys: koszty bezpośrednie i pośrednie; Kalkulacja i uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu;

·         znaczenie projektu.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora.

Projekt – praca w grupach, case study  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W01, K_W02, K_W05,K_W7)

 

Projekt: obrona projektu

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem projektu naukowo-badawczego (K_U02, K_U02, K_U9).

 

Ocena:50%W, 50%P

Literatura podstawowa

1.      Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, red. naukowa Wirkus M.; Lis A., Difin, 2012

2.      Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley and Sons Ltd, 2005

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 17-10-2016 12:27)