SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania systemów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania systemów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-13_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z istotą i zasadami badań systemów produkcyjnych. W trakcie zajęć doktoranci poznają zasady pomiaru pracy i procesu produkcyjnego, metodę analizy strumienia wartości oraz podstawowe metody optymalizacji procesów produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Znajomość metod statystycznych w badaniach naukowych, metodologii prowadzenia badań naukowych, komputerowego wspomagania badań inżynierskich.

Zakres tematyczny

Metody i sposoby badania pracy: badanie metod pracy i pomiar pracy. Lean management i mapowanie strumienia wartości, metody i narzędzia, stan obecny i przyszłościowy. Ideologia OPT: drzewo produktu, wąskie gardła, zasoby krytyczne. Wybrane metody optymalizacji procesów produkcyjnych: optymalizacja lokalizacji, algorytmy heurystyczne szeregowania operacji, metody i techniki „Lean”. Komputerowe wspomaganie w wybranych zagadnieniach optymalizacji przepływu produkcji.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - praca w formie pisemnej realizowana na koniec semestru związana z badaniem systemów produkcyjnych.

Literatura podstawowa

  1. Jasiński Z. Zarządzanie pracą. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa, 2007
  2. Strzelecki T. Podstawy organizacji i normowania pracy. PWE, Warszawa, 1983
  3. Feld W.M. Lean Manufacturing. Tools, Techniques, and How To Use Them. CRC Press, New York, 2001
  4. Nash M.A., Poling S.R. Mapping the total value stream. CRC Press, New York, 2008
  5. Sawik T. Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, Warszawa, WNT, 1992
  6. Pinedo M.L. Planning and scheduling in manufacturing and services, Springer, London, 2009
  7. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 25-10-2016 09:44)