SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z reologii technicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z reologii technicznej
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-11_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
  • prof. dr hab. inż. Edward Walicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów studiów 3-go stopnia metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa reologii technicznej oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania zagadnień przepływowych występujących w budowie i eksploatacji maszyn.

Wymagania wstępne

Mechanika Płynów, Matematyka z 2-go i 3-go stopnia.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do reologii technicznej. Elementy kinematyki płynów. Jednowymiarowe modele reologiczne i mechaniczne substancji. Wprowadzenie do rachunku tensorowego. Równania konstytutywne płynów nienewtonowskich. Równania ruchu płynów nienewtonowskich. Uproszczone układy równań ruchu. Metody rozwiązania uproszczonych równań ruchu. Przepływy w kanałach płaskich: przepływ Poiseuille’a oraz przepływ Couette’a. Przepływ Poiseuille’a w kanale o przekroju kołowym. Rotacyjny przepływ Couette’a między dwoma współosiowymi cylindrami. Przepływy płynów między niewirującymi i wirującymi powierzchniami obrotowymi. Teoria smarowania nienewtonowskiego. Modele reologiczne mediów smarujących. Równania Reynoldsa. Reologia polimerów. Modele reologiczne polimerów. Własności reologiczne płynów biologicznych. Modele reologiczne płynów biologicznych. Wprowadzenie do biotribologii. Wprowadzenie do reometrii. Reometry rotacyjne: wady i zalety. Wyznaczanie tiksotropii i granicy płynięcia.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca zespołowa w trakcie rozwiązywania zadań rachunkowych; analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami. Praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

otrzymanie oceny pozytywnej z zaliczenia

Literatura podstawowa

1.      Ferguson J., Kembłowski Z., Reologia stosowana płynów, Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.A., Łódź 1995.

2.      Kisiel I., Reologia, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1987,

3.      Schramm G., Reologia Podstawy i zastosowania, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1998,

4.      Walicki E., Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych, 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

5.      Wilczyński K., Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001,

Literatura uzupełniająca

1.      Gryboś R., Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 1989,

2.      Prosnak W.J., Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1970,

3.      Walicka A., Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, Zielona Góra :2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 18-10-2016 10:26)