SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne materiały w budowie maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne materiały w budowie maszyn
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-12_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Materiałoznawstwo klasycznych materiałów konstrukcyjnych.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Materiały kompozytowe o osnowie polimerowej. Metody technologiczne wytwarzania wyrobów kompozytowych. Nanokompozyty polimerowe. Podstawy projektowania konstrukcji kompozytowych. Materiały kompozytowe o osnowie metalowej. Nanomateriały. Materiały piankowe. Stopy z pamięcią kształtu.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie odpowiedzi ustnej.

Literatura podstawowa

 1. W. Królikowski: Polimerowe kompozyty konstrukcyjne. PWN 2012,
 2. Boczkowska i inni. Kompozyty. Politechnika Warszawska 2000,
 3. H. Leda. Kompozyty polimerowe  włóknami ciągłymi. Politechnika Poznańska 2006,
 4. Z. Konopka: Metalowe kompozyty odlewane. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2011,
 5. J. Nowacki: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną. WNT Warszawa 2005,
 6. J. Grabin: Kompozytowe piany metalowe w przemyśle okrętowym. Fotobit Kraków 2012,
 7. M. Jurczyk, J. Jakubowicz: Biomateriały. Politechnika Poznańska 2008

Literatura uzupełniająca

 1. St. Ochelski: metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych. WNT 2004,
 2. M. Jurczyk: Mechaniczna synteza. Politechnika Poznańska, Poznań 2003,
 3. F. Romankiewicz, P. Skocovsky, R. Gorockiewicz: Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne. Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 1996.
 4. A.P.Wilczyński: Polimerowe kompozyty włókniste. WNT 1996.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-02-2017 13:19)