SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Degradacja materiałów inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Degradacja materiałów inżynierskich
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-17_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat zjawisk degradacji materiałów inżynierskich w procesach wytwarzania i procesach technologicznych, przedstawienie zagadnień kształtowania odporności korozyjnej i elektrochemicznych oraz metod ich oceny. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu materiałoznawstwa

Zakres tematyczny

 1. Charakterystyka  podstawowych właściwości wybranych materiałów konstrukcyjnych.
 2. Systemy areologiczne.
 3. Wybrane metody i techniki zmiany struktury i właściwości  powierzchni materiałów konstrukcyjnych.
  • Ogólna klasyfikacja struktury i właściwości powierzchni wybranych materiałów konstrukcyjnych w wyniku ich eksploatacji:
   • degradacja przez zużycie tribologiczne,
   •  korozja metali i stopów - ogólna zagadnienia,
   • inne mechanizmy zużycia tribologicznego,
   • degradacja, zużycie i niszczenie narzędzi,
   •  degradacja przez zużycie odkształceniowe,
   • degradacja przez zużycie cieplne,
   • degradacja przez starzenie.
  • Charakterystyka wybranych form degradacji konstrukcji stalowych, kompozytowych oraz metody ich identyfikacji
   • kompozyty metalowe,
   • kompozyty polimerowe.
 4. Wybrane technologie zapobiegające degradacji
  • Charakterystyka powłok metalicznych,
  • procesy galwaniczne,
  • nakładanie powłok cynkowych, niklowych i chromowych,
  • metody nakładania powłok ochronnych.

Metody kształcenia

Akroamatyczna – wykład

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego, wystąpień/prezentacji podczas seminariów oraz udziału w dyskusjach

Literatura podstawowa

 1. H. Bala Korozja materiałów. Teoria i praktyka. PWN 2006.
 2. Ostaszewski J (red) Ochrona elektrochemiczna przed korozją, PWN, 2003.
 3. G. Wranglen An Introduction to Corrosion and Protection of Metals, Barnes and Noble, 2005 

Literatura uzupełniająca

 1. ASM Handbook, Volume 13A, Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection. Materials Park, Ohio, USA, 2003.
 2. M.G. Fontana, Corrosion Engineering. Mc-Graw-Hill, 1986.
 3. S. Mrowec, An Introduction to the Theory of Metal Oxidation, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.
 4. M. Pourbaix, Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions. NACE International, 1966.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-02-2017 14:08)