SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Propedeutyka nauk medycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Propedeutyka nauk medycznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-InzBP-P-03_15W_pNadGen4CQOA
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • lek. med. Bartosz Kudliński
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie studentów umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania wiedzy medycznej w inżynierii biomedycznej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykład: organizacja ochrony zdrowia, cele medycyny, definicja zdrowia i choroby, przyczyny chorób, podział medycyny wg kryteriów klinicznych, specjalności lekarskie, rola inżyniera medycznego w procesie leczenia chorego, przewidywane kierunki ewolucji organizacji zdrowia w Polsce, sens wyboru takiego kierunku studiów, możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów, teoria zespołu medycznego, poprawa jakości usług medycznych dzięki rozwojowi techniki i współpracy coraz szerszego zespołu specjalistów, diagnostyka – laboratoryjna, obrazowa, mikrobiologiczna, zabiegowa – inwazyjna, farmakoterapia – leki – rodzaje, drogi podawania, metody podaży, nowe technologie, medycyna zabiegowa- metody zabiegów w zależności od specjalności medycznej: otwarte – endoskopowe – itp., sztuczne implanty, transplantologia „cyborgizacja” człowieka – zastępowanie czynności ludzkich narządów, nerki, wątroba, leczenie zatruć, sztuczne narządy zmysłów (oko, ucho), płuca, krew, sztuczne serce, ICD, stymulatory, znieczulenie miejscowe i ogólne, intensywna opieka medyczna - resuscytacja z użyciem defibrylatora, respiratora, stymulatora, uszkodzenia jatrogenne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny przy użyciu multimediów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę wykładu Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.

2. Jan W. Guzek: Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Jan Tatoń, Anna Czech: Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 13:50)