SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-28_15-L_pNadGen9CF0H
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu oraz jego wykorzystania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia, zgodne z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL (ang. European Computer Driving Licence), posługiwania się oprogramowaniem użytkowym, przygotowywaniem materiałów i prezentacji multimedialnych, a także wykorzystywaniem technologii informacyjnej do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do komunikowania się.

Wymagania wstępne

Ogólna orientacja w istniejących technikach informacyjnych i sposobach ich wykorzystywania wyniesiona ze szkoły średniej w ramach programowych zajęć z podstaw informatyki.

Zakres tematyczny

Przetwarzanie tekstów. Ugruntowanie wiadomości dotyczących pracy z edytorem tekstu, zasady poprawnego formatowania tekstu, posługiwanie się stylami, łączenie tekstu z grafiką.

Grafika prezentacyjna. Przygotowywanie materiałów i prezentacji multimedialnych i ich publikacja w sieci. Usługi w sieciach informatycznych. Podstawy pracy z Internetem: korzystanie z poczty elektronicznej, odnajdywanie i pobieranie informacji ze strony WWW, ściąganie plików z Internetu, przesyłanie plików na odległość.

Arkusze kalkulacyjne. Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, wiersz, kolumna, adres). Obliczenia w arkuszu. Analizowanie i prezentowanie danych. Makropolecenia.Wprowadzanie i edycja danych. Zawartość, wartość i format komórki. Formatowanie arkusza. Kopiowanie i przenoszenie. Tworzenie wykresów. Funkcje bazy danych w arkuszu.

 

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputerów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdań oraz innych form sprawdzających wiedzę studenta, przewidzianych w ramach programu laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Altman Rick, Altman Rebecca: Po prostu PowerPoint 2003 PL (PowerPoint 2003 Visual QuickStart Guide), Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004.

2. Date C. J.: Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.

3. Kowalczyk G.: Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004.

4. Langer M.: Po prostu Excel 2003 PL, Helion, Gliwice, 2004.

5. Sportach M.: Sieci komputerowe - księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Hunt C.: TCP/IP - Administracja sieci, RM, 2003.

2. Kopertowska M., Łuszczyk E.: PowerPoint 2003 wersja PL. Ćwiczenia, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 2004.

3. Parker C. R.: Skład komputerowy w minutę, Intersoftland / Prentice Hall International, Warszawa, Polska / Hemel Hempstead, England, 1997.

4. Synarska A.: Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, Mikom, Warszawa, 2000.

Uwagi

Możliwość zwolnienia z zajęć laboratoryjnych tych studentów, którzy posiadają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Ratajczak (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 12:06)