SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chemia analityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chemia analityczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-14_15L_pNadGenQFWN7
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów podstawowymi technikami analitycznymi- ilościowymi i jakościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności i precyzji wykonanych oznaczeń.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu chemii.

Zakres tematyczny

1. Analiza jakościowa kationów i anionów istotnych dla zdrowia człowieka.

2. Acydymetria- nastawianie miana roztworu kwasu solnego, oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu, oznaczanie zawartości węglanu sodu i wodorotlenku sodu metodą Winklera i Wadera.

3. Alkalimetria- nastawianie miana roztworu wodorotlenku sodu na kwas szczawiowy, oznaczanie zawartości kwasu solnego.

4. Manganometria- przygotowanie i nastawienie miana roztworu nadmanganianu (VI) potasu, manganometryczne oznaczenie żelaza i wapnia.

5. Analiza wagowa- wagowe oznaczenie zawartości niklu i glinu.

Metody kształcenia

Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja, analiza wyników i błędów, dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych. Ocena z laboratorium jest określana na podstawie sprawdzania przygotowania się studenta do zajęć i ich realizacji oraz sprawozdań/raportów będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Minczewski, J., Marczenko, Z. Chemia analityczna Tom 1 i 2, PWN 2012.

2. Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. TOM 1 i 2. 2013. ISSN: 978-83-200-4612-0.

3. David, K; P.J., H. Krótkie wykłady. Chemia analityczna. 2005. ISSN: 978-83-01-14335-0.

4. Opoka, W., Rzeszutko, W., Somogyi, E. Chemia analityczna jakościowa. 2003. ISSN: 83-233-1755-0.

Literatura uzupełniająca

1. Chmielewska- Bojarska, B.; Kaźmierczak, D. Chemia analityczna. Analiza miareczkowa i wagowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

2. Szmal, ZS; Lipiec, T. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej :. 1976.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 13:08)