SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy algebry i analizy matematycznej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy algebry i analizy matematycznej II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-05_15W_pNadGenI4A0M
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krystyna Białek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, metodami algebry liniowej i analizy matematycznej II oraz wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia matematyczne niezbędne do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Wymagania wstępne

Znajomość materiału z zakresu elementów algebry liniowej i analizy matematycznej I.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Całka oznaczona i jej własności. Zastosowanie całek oznaczonych (2h)
 2. Całki niewłaściwe. Całki niewłaściwe I rodzaju. Całki niewłaściwe II rodzaju. (2h)
 3. Szeregi liczbowe. Szeregi potęgowe. Rozwijanie funkcji w szereg Taylora. (3h)
 4. Szeregi Fouriera. Rozwijanie funkcji w szereg Fouriera. (2h)
 5. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. (2h)
 6. Różniczka zupełna funkcji i jej zastosowanie. Gradient funkcji. Pochodna kierunkowa. (2h)
 7. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.Ekstrema lokalne i globalne. (2h)
 8. Funkcja uwikłana. Ekstrema funkcji uwikłanej. (2h)
 9. Całka podwójna i jej własności. Zastosowanie całki podwójnej w geometrii i mechanice. (2h)
 10. Całka potrójna i jej własności. Zastosowanie całki potrójnej w geometrii i mechanice. (2h)
 11. Całka krzywoliniowa. Orientacja krzywej. Definicja całki krzywoliniowej skierowanej. (1h)
 12. Własności całki krzywoliniowej. Zastosowanie całki krzywoliniowej skierowanej. (2h)
 13. Równania różniczkowe zwyczajne. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. (2h)
 14. Równania różniczkowe liniowe pierwszego rzędu. (2h)
 15. Równania różniczkowe liniowe rzędu drugiego o stałych współczynnikach. (2h)

ĆWICZENIA

 • Całka oznaczona i jej zastosowanie. (2h)
 • Szeregi liczbowe i potęgowe. Rozwijanie funkcji w szereg Taylora.  (2h)
 • Rozwijanie funkcji w szereg Fouriera. (1h)
 • Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Różniczka funkcji i jej zastosowanie. (2h)
 • Ekstrema lokalne i globalne funkcji dwóch zmiennych. (2h)
 • Kolokwium. (1h)
 • Zastosowanie całek wielokrotnych. (2h)
 • Równania różniczkowe zwyczajne liniowe  i metody ich rozwiązywania. (2h)
 • Kolokwium. (1h)

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy, prezentacja.

Ćwiczenia: praca w grupach, rozwiązywanie typowych zadań ilustrujących tematykę przedmiotu.

Ćwiczenia na zastosowanie teorii, rozwiązywanie zadań problemowych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu: średnia ocena z zaliczenia ćwiczeń i z egzaminu pisemnego.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów pisemnych oraz aktywności na ćwiczeniach.

Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie ustalonej (dla danego kolokwium) minimalnej liczby punktów (50%).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z testu wielokrotnego wyboru (Ilustracja wykładu przykładami) uzyskanie ustalonej dla danego testu minimalnej liczby punktów (50%).

Warunkiem zaliczenia testu (Ilustracja wykładu przykładami) jest uzyskanie ustalonej dla danego testu minimalnej liczby punktów (50%).

Literatura podstawowa

 1. Leitner R.: Zarys matematyki wyższej dla studentów. WNT 2001
 2. McQuarrie D.: Matematyka dla przyrodników i inżynierów. PWN 2005
 3. Krysicki W.: Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN 2006

Literatura uzupełniająca

 • Fichtenholz G. M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II i III, PWN, Warszawa 1978
 • Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1 i 2, Ofic. Wyd., GiS, Wrocław 2008
 • Gewert M., Skoczylas Z., Elementy analizy wektorowej, Ofic. Wyd., GiS, Wrocław 2008
 • Gewert M., Skoczylas Z., Równania różniczkowe zwyczajne, Ofic. Wyd., GiS, Wrocław 2008
 • Leitner R.: Zarys matematyki wyższej dla studentów. WNT 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystyna Białek (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 18:24)