SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki programowania I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki programowania I
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-32_15L_pNadGenSUCY7
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest nabycie umiejętności i kompetencji z programowania strukturalnego w języku C oraz zapoznanie się z podstawowymi algorytmami i strukturami danych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu technologii informacyjnych.

Zakres tematyczny

Projektowanie programu. Programowanie strukturalne. Programowanie w języku C. Struktura programu, składnia poleceń. Stałe i zmienne, typy danych. Operatory, wyrażenia. Konwersje typów. Operatory arytmetyczne i ich hierarchia. Instrukcje wyjścia i wejścia. Instrukcje warunkowe. Instrukcje iteracyjne - pętle: do, while, for. Funkcje: budowa, argumenty, rezultat, prototyp, deklaracja, wywołanie. Parametry formalne i aktualne funkcji. Pojęcie i własności stosu. Przekazywanie parametrów przez wartość oraz adres. Zwracanie wartości z funkcji. Funkcje rekurencyjne. Wskaźniki: deklaracja, inicjalizacja, odwołanie do adresu i wartości wskazywanej. Wskaźniki stałe i wskaźniki do stałych: własności oraz zakres zastosowań. Wskaźniki do funkcji: przykłady zastosowań. Parametr formalny funkcji będący wskaźnikiem do funkcji. Tablice. Deklaracja, zastosowanie, przykłady. Łańcuch jako tablica znaków. Tablice a wskaźniki. Tablice wielowymiarowe. Struktury danych. Właściwości. Tablice struktur. Pola. Unie. Algorytmy i struktury danych oraz ich reprezentacje w języku programowania.

Metody kształcenia

Laboratorium: praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenie dwóch kolokwiów. 

Literatura podstawowa

1. Rao S.: C++. Dla każdego. Wydanie VII. Helion 2014

2. Grębosz J.: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II, Helion 2013

3. Loudon K.: Algorytmy w C. Helion 2003

4. Kisilewicz J.: Język. w środowisku Borland C++. Wydanie IV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003

5. Eckel B.: Thinking in C++. Edycja polska, Helion 2002

6. Stroustrup B.: C++ Język programowania. WNT 2001

7. Kerighan, Ritchie. Programowanie w języku C. WNT 2000

Literatura uzupełniająca

1. Cormen T.H.: Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013

2. Prata S.: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, hellion 2012

3. Lippman S. B. Model w C++, WNT, Warszawa, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 13:19)