SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarys anatomii i fizjologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarys anatomii i fizjologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-09_15W_pNadGen02MD2
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • lek. med. Bartosz Kudliński
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu wykorzystania podstaw anatomii i fizjologii człowieka w inżynierii biomedycznej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii.

Zakres tematyczny

Wykład: Wstęp do studiowania anatomii. Zasadnicze pojęcia anatomiczne. Skeletotopia narządów oraz dużych naczyń. Okresy życia osobniczego. Układ szkieletowy. Układ stawowy. Układ mięśniowy. Układ trawienny. Układ oddechowy. Układ moczowy. Układy płciowe. Układ sercowonaczyniowy. Układ nerwowy.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny przy użyciu multimediów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę wykładu Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Michajlik Aleksander Ramotowski Witold, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, 2007.

2. Bogusław Gołąb, Władysław Z. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów, Ośrodek Doradztwa i szkolenia TUR s.c.,

3. Bochenek Adam, Reicher Michał, Anatomia człowieka, Pzwl, 2007.

4. Sokołowska Pituchowa Janina (red.), Anatomia człowieka, Pzwl, 2001.

5. Elżbieta Suder, Szymon Brużewicz, Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas, Wydawnictwo Medyczne Górnicki.

6. Frank Henry Netter, Atlas anatomii człowieka Nettera, Urban & Partner.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 12:43)