SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki programowania II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki programowania II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności i kompetencji z programowania w języku C/C++ przede wszystkim w programowaniu obiektowym oraz wykształcenie u studentów umiejętności projektowania poprawnych i wydajnych algorytmów m.in. selekcji czy sortowania jak również posługiwania się gotowymi bibliotekami algorytmów i struktur danych.

Wymagania wstępne

Języki programowania I

Zakres tematyczny

Wstęp do programowanie obiektowego. Pojęcie klasy jako abstrakcyjnego typu danych, metod składowych, enkapsulacja. Podstawy dziedziczenia. Polimorfizm jako mechanizm wspierający programowanie zorientowane obiektowo. Konstruktory i destruktory, konstruktory kopiujące, jawne i niejawne wywołanie konstruktora. Rzutowanie i konwersja typów. Dynamiczne typy danych. Graficzny interfejs użytkownika: komponenty i kontenery, okna dialogowe, menedżer układu okien, systemy menu, komponenty tekstowe i graficzne. Operacje wejścia/wyjścia: strumienie, operacje na strumieniach, manipulatory, formatowane i nieformatowane operacja wejścia-wyjścia, strumienie plikowe. Algorytmy: sortujące (sortowanie bąbelkowe, sortowanie szybkie, sortowanie przez wstawianie, sortowanie kopcowe), selekcji, metody projektowania wydajnych algorytmów, szacowanie złożoności prostego algorytmu. Wybrane struktury danych: listy, stosy, kolejki, tablice z haszowaniem, drzewa, grafy

Metody kształcenia

Laboratorium: praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwiów zaliczeniowych.

Literatura podstawowa

1. Rao S.: C++. Dla każdego. Wydanie VII. Helion 2014

2. Cormen T.H.: Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013

3. Grębosz J.: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II, Helion 2013

4. Loudon K.: Algorytmy w C. Helion 2003

5. Kisilewicz J.: Język. w środowisku Borland C++. Wydanie IV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003

6. Eckel B.: Thinking in C++. Edycja polska, Helion 2002

7. Stroustrup B.: C++ Język programowania. WNT 2001

8. Kerighan, Ritchie. Programowanie w języku C. WNT 2000

9. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne. Wydawnictwa NaukowoTechniczne 1995

Literatura uzupełniająca

1. Prata S.: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, hellion 2012

2. Lippman S. B. Model w C++, WNT, Warszawa, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 14:40)