SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-65_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem studenckich praktyk zawodowych jest wykształcenie umiejętności zastosowania i sprawdzenia wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce.

Wymagania wstępne

Ukończenie II roku (IV semestru) studiów.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje między innymi:
- zaznajomienie z podstawowymi i obowiązującymi przepisami dyscypliny pracy, wymagań stawianych pracownikom oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zaznajomienie ze strukturą instytucji oraz poznanie metod organizacji pracy, szczególnie działów technicznych;
- zapoznanie z warunkami i charakterem działalności jednostki;
- rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności pracy zespołowej;
- konfrontacja i pogłębianie uzyskiwanej w procesie kształcenia wiedzy przez zastosowanie w praktyce zawodowej,
- doskonalenie wiedzy przez praktyczny udział w bieżącej działalności jednostki;
- nabycie umiejętności obsługi aparatury;
- poznanie zasad i potrzeb wynikających z eksploatacji, nadzoru technicznego, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, badawczej, maszyn technologicznych, itp.;
- zapoznanie z przebiegiem procesu technologicznego (w przypadku jednostki produkcyjnej), czynnikami ekonomicznymi i socjologicznymi.

Metody kształcenia

Praktyczny udział w działalności firmy. Metody kształcenia w szczegółach ustalane są przez kierownika jednostki, w której praktyka się odbywa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Odbycie 160 godzin praktyki potwierdzonej przez opiekuna praktyki upoważnionego przez kierownika jednostki oraz uzyskanie zaliczenia u opiekuna praktyki ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie Dzienniczka. W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody Dziekana Wydziału, praktyka może być zaliczona na podstawie zaświadczenia o pracy zawodowej studenta.

Literatura podstawowa

1. MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ KIERUNKU.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 12:31)