SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawne i etyczne aspekty w inżynierii biomedycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawne i etyczne aspekty w inżynierii biomedycznej
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-11_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Waldemar Taborski
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie korzystania z przepisów prawa oraz zasad etycznych w Medycynie i Inżynierii Biomedycznej.

Wymagania wstępne

Zarządzanie w służbie zdrowia. Regulacje prawne dotyczące urządzeń medycznych. Zagadnienia ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Prawne aspekty funkcjonowania klinik. Systemy zaopatrzenia, analiza kosztów, systemy kontroli jakości, akredytacja laboratoriów (pracowni). Problemy etyczne w służbie zdrowia. Uwarunkowania etyczne i prawne związane z transplantacją i inżynierią genetyczną. Procedury związane z uzyskiwaniem atestów na materiały i urządzenia medyczne oraz pozwoleń na badania kliniczne. Normy i standardy obowiązujące w Inżynierii biomedycznej.

Zakres tematyczny

Zarządzanie w służbie zdrowia. Regulacje prawne dotyczące urządzeń medycznych. Zagadnienia ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Prawne aspekty funkcjonowania klinik. Systemy zaopatrzenia, analiza kosztów, systemy kontroli jakości, akredytacja laboratoriów (pracowni). Problemy etyczne w służbie zdrowia. Uwarunkowania etyczne i prawne związane z transplantacją i inżynierią genetyczną. Procedury związane z uzyskiwaniem atestów na materiały i urządzenia medyczne oraz pozwoleń na badania kliniczne. Normy i standardy obowiązujące w Inżynierii biomedycznej.

Metody kształcenia

10 wykładów konwencjonalnych prowadzonych metodą eksponującą - z użyciem materiałów filmowych oraz prezentacji, 5 wykładów konwersatoryjnych realizowanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze ilustrujących omawiany zakres wiadomości w sposób praktyczny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium.

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 

Literatura podstawowa

1. Czerny J.: Aksjologiczne podstawy ekonomii i biznesu, WSEiA, Bytom 2004.

2. Fukuyama F.: Koniec człowieka, Znak, Kraków 2004.

3. Kiepas A.: Wiedza o skutkach techniki jako czynnik zrównoważonego rozwoju, w: Problemy Ekologii nr 1, 2000.

4. Rośniatowski T.: Mała encyklopedia medyczna, tomy 1 i 2, PWN, Warszawa 1988.

5. Marciniak S.: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2002.

6. Nowak A. Ofm J.: Personalistyczna koncepcja teorii ekonomicznej, w: red. Piontek B. i Piontek F., Zarządzanie rozwojem: aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, PWE, Warszawa 2004.

7. Szymczak M.: Słownik języka polskiego, tomy 1 i 2, PWN, Warszawa 1983.

8. Stabryła A.: Pasztet genetyczny, w: Newsweek z 24.02.2008.

9. Sztumski W.: Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego. (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?) w: Problemy Ekorozwoju vol. 3 no 2, 2008.

10. Pawłowski A.: Bariery we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego, w: Problemy Ekorozwoju vol. 2 no 1, 2007.

11. Pawłowski A.: Rewolucja rozwoju zrównoważonego, w: Problemy Ekorozwoju vol. 4 no 1, 2009.

Literatura uzupełniająca

1. Piontek F.: Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, w: red. Piontek F., Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, ATH w Bielsku-Białej i WSEiA w Bytomiu, Wisła 2002, s. 111.

2. Piontek F., Nowak A.J. Ofm, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, WSEiA, Bytom 2004. 

3. Piontek F., Podstawy teorii rozwoju, w: red. Piontek B., Piontek W., Rozwój: godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody. Księga Pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka, PWE, Warszawa 2007.

4. Piontek F.: Aksjomat: człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody – wyzwaniem dla ekonomii, w: Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, w druku.

5. Piontek F.: Teoria rozwoju a personologiczna koncepcja teorii ekonomicznej, w: red. Piontek B., Piontek F., Zarządzanie rozwojem: aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, PWE, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 15:34)