SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o materiałach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-08_15L_pNadGenCK1M8
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ
 • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat budowy i właściwości materiałów technicznych oraz sposobów doboru materiałów do zastosowań technicznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.

Wymagania wstępne

Wiadomości  podstawowe z matematyki i fizyki.

Zakres tematyczny

WYKŁAD

 Podstawowe właściwości materiałów: wytrzymałościowe - rozciąganie, zginanie, ściskanie, skręcanie;  zmęczeniowe; trybologiczne - cierne i ślizgowe; cieplne - przewodnościowe i izolacyjne, żaroodporne,  termo wytrzymałościowe; elektryczne - przewodnościowe, odpornościowe na działanie otoczenia -  atmosferycznego, chemicznego i biologicznego; technologiczne - w zakresie obrabialności, lejności, termoplastyczności i utwardzalności. Podstawowe elementy struktury, technologii otrzymywania i modyfikacji ważnych technologicznie materiałów. Stopy żelaza z węglem: stale, żeliwa. Stale stopowe. Stopy metali kolorowych: brąz, mosiądz. Stopy aluminium. Szkło i ceramika szklana. Materiały budowlane. Spoiwa budowlane powietrzne oraz hydrauliczne. Kruszywa budowlane.. Materiały do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach. Polimery. Kompozyty. Zastosowanie materiałów inżynierskich w budowie i eksploatacji maszyn oraz w budownictwie i mechatronice.  

 LABORATORIUM

 1. Omówienie warunków zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach. Przepisy BHP i porządkowe w laboratorium. Podstawowe fizyko – mechaniczne właściwości materiałów – normy, procedury badawcze.
 2. Badanie wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie materiałów
 3. Badanie twardości materiałów metodą Rockwella i młotka Poldiego
 4. Badanie udarności materiałów metodą młota Charpy’ego
 5. Badanie tłoczności materiałów metodą Erichsena
 6. Próba technologicznego wielokrotnego przeginania materiałów
 7. Defektoskopia. Ultradźwiękowe badanie materiałów
 8. Kolokwium
 9. Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych metodami Martensa i Vicata
 10. Budowa mikroskopu metalograficznego i budowa mikroskopu metalograficznego
 11. Analiza metalograficzna stali, staliw i żeliw
 12. Analiza metalograficzna stopów aluminium
 13. Analiza metalograficzna spotów miedzi
 14. Identyfikacja materiałów polimerowych i tworzyw drzewnych
 15. Podsumowanie wiadomości i omówienie zaliczeń

 

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, konwersatoryjny, problemowy

Laboratorium: pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ostateczna ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z: egzaminu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Blicharski M. (2003): Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT Warszawa

 2. Dobrzański L.(1999): Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa

 3. Hetmańczyk M. (1999): Podstawy nauki o materiałach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice

Literatura uzupełniająca

 1. Kowalski J. S. (2004): Inżynieria materiałów porowatych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań
 2. Gruin I. (2003): Materiały polimerowe. PWN Warszawa

 3. Haimann R. (2000): Metaloznawstwo. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej Wrocław

 4. Boczkowska A. i in. (2003): Kompozyty. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

 5. Raabe J., Bobryk E. (1997): Ceramika funkcjonalna. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 13:08)