SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-18_15Ć_pNadGenI3IR3
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi podstawami rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki klasycznej oraz modelowania zjawisk i układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Fizyka, Matematyka

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia i zasady statyki. Układy sił. Redukcja układów sił. Równowaga układów płaskich i przestrzennych (wyznaczanie niewiadomych wielkości podporowych). Tarcie. Analiza statyczna belek, słupów, ram i kratownic. Środki ciężkości figur płaskich i brył. Kinematyka i dynamika punktu i układu punktów materialnych Kinematyka i elementy dynamiki bryły sztywnej. Ruch złożony. Przyśpieszenie Coriolisa.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest w formie pisemnej. Ćwiczenia zalicza się na oceny aktywności na zajęciach. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą

Literatura podstawowa

  1. Leyko J., Mechanika Ogólna. Tom 1 i 2. PWN Warszawa 1996.

  2. Misiak J., Mechanika ogólna. T.1. Statyka i kinematyka. T.2. Dynamika. WNT Warszawa 1995.

  3. Misiak J., Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT Warszawa 2003.

  4. Kubik J., Mielniczuk J., Wilczyński A. Mechanika techniczna. PWN Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

  1. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN Warszawa 2008.

  2. Niezgodziński T., Mechanika ogólna. PWN Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 17:34)