SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-01_14Ć_pNadGenU74P6
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zrozumienie podstawowych praw i procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej oraz zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Myślowe opanowanie podstawowych problemów ekonomiczno-społecznych takich jak bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy.

Wymagania wstępne

Przygotowanie ogólne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do gospodarki rynkowej i ekonomii. Rynek. Prawo popytu i podaży. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Teoria wyboru konsumenta. Produkcja: utargi i koszty. Rozwinięcie teorii podaży: koszty a produkcja. Struktura rynku: konkurencja doskonała, pełny monopol, konkurencja niedoskonała. Narzędzia analizy ekonomicznej. Analiza czynników produkcji: praca, kapitał i ziemia oraz known-how i kultura przemysłowa. Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa, Prywatyzacja.

Rachunek dochodu narodowego i wzrostu gospodarczego. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny. Unia Europejska. Międzynarodowy system walutowy Euro. Pieniądz – powstanie, rozwój, funkcje, formy. Rynek finansowy. System bankowy. Rola rynku kapitałowego w gospodarce. Handel zagraniczny i instrumenty polityki handlowej. Podatki a wydatki publiczne - rola państwa w alokacji zasobów. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: zadania testowe, problemowe, prezentacje oraz analizy przypadków; praca w grupach i indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin w formie testu na ocenę (30% oceny końcowej).

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej ocen z zadań testowych realizowanych w grupach i indywidualnie, przygotowanych prezentacji, kolokwium (70% oceny końcowej). 

Literatura podstawowa

Sokołowski J., Rękas M., Węgrzyn G., Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia – makroekonomia, PWE, Warszawa 2005.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Froeb L.M., McCann B.T., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Marciniak M., Makro i Mikroekonomia – podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 21:58)