SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Grafika inżynierska 2D - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska 2D
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-12_14L_pNadGenBF85Y
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego, mającej na celu opanowanie umiejętności posługiwania się systemami CAD w procesie projektowo-konstrukcyjnym, w zakresie 2D.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny

Zakres tematyczny

Zagadnienia zajęć laboratoryjnych:

- Wprowadzenie do programu AutoCAD. Środowisko programu AutoCAD. Sposoby rysowania i układy współrzędnych

- Podstawowe parametry środowiska pracy z rysunkiem. Organizacja warstw i grup warstw: zarządzanie warstwami i grupami warstw oraz operacje wykonywane na nich jak np. blokowanie, ukrywanie, przenoszenie warstw

- Rysowanie podstawowych obiektów geometrycznych 2D (linia, pollinia, łuk, okrąg, prostokąt, itp.)

-  Narzędzia modyfikacyjne (przesunięcie, fazowanie, przerwanie, wydłużenie, itp.)

- Rysowanie precyzyjne. Wymiarowanie, style wymiarowania

-  Definiowanie i wykorzystywanie bloków: edytor bloków, modyfikacja bloku, wstawianie bloków do rysunku i ich rozbijanie, biblioteki bloków i katalogi

- Atrybuty, definicja, zastosowanie

- Wykonanie rysunku złożeniowego

- Wykonanie rysunku wykonawczego

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne: pokaz, praca przy komputerze

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia, jest poprawne rozwiązanie zadań polegających na narysowaniu zadanych obiektów (K_U24), w trakcie realizacji których student musi wykazać się wiedzą (K_W09) umożliwiającą obsługę i wykorzystanie systemu CAD. W trakcie zaliczeniowej prezentacji wszystkich rozwiązanych przez siebie zadań student wykazuje umiejętność posługiwania się technikami informacyjno – komunikacyjnymi (K_U11) i porozumiewania się przy ich wykorzystaniu (K_U08).

Literatura podstawowa

1. A. Pikoń, AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2011.

2. A. Pikoń, AutoCAD 2007 i 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2011.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Wojciech Babirecki (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 10:34)