SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria środowiska pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria środowiska pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-15_14W_pNadGenX8GT9
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji pracy na stanowisku produkcyjnym.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami

Zakres tematyczny

Wykład i ćwiczenia:

 1. Podstawy ustalania danych. Rodzaje danych. Dane zależne, niezależne, bezwzględne i względne.
 2. Analiza (rodzaje przebiegów). Definicja i cel rodzajów przebiegów. Podstawowe definicje  do podziału przebiegów w odniesieniu do człowieka,  środka produkcji i przedmiotu pracy.
 3. Synteza czasu w odniesieniu do człowieka, środka produkcji i przedmiotu pracy. Definicje czasów.
 4. Arkusze pomiaru czasu pracy. Program analizy pomiarów czasu.
 5. Analiza statystyczna pomiaru czasów.
 6. Produkcja jednostkowa - pomiar czasu. Produkcja seryjna – pomiar czasu.
 7. Praca wielostanowiskowa - dane czasowe. Praca wielostanowiskowa – wariantowanie pracy - praca regularna/nieregularna, czasowo równa/nierówna.
 8. Narzędzia informatyczne do wspomagania procesu normowania czasu pracy i kosztorysowania. Zastosowania praktyczne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Ćwiczenia - rozwiązywania zadań ze zrozumieniem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Ćwiczenia: kolokwium na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją ćwiczeń.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form jego realizacji.

Literatura podstawowa

 1. T. Strzelecki – Organizacja pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 1995.
 2. Matuszek J.: „Inżynieria produkcji”, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000,

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 09:58)