SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania operacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania operacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-20_14P_pNadGenFUFPH
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu badań operacyjnych, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Matematyka, Rachunek prawdopodobieństwa

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

Istota i geneza badań operacyjnych. Programowanie liniowe, podstawy i zastosowania: metoda geometryczna i simpleks, metoda dwufazowa i M-metoda, przypadki szczególne, dualność i analiza wrażliwości. Programowanie całkowitoliczbowe w problematyce optymalizacji działań operacyjnych. Zagadnienie transportowe i przydziału. Wielokryterialna analiza porównawcza w zagadnieniach optymalizacyjnych. Wybrane metody programowania sieciowego. Systemy kolejkowe.

Projekt

Opracowanie projektów indywidualnych i grupowych dotyczących:

 • metody geometrycznej rozwiązywania zagadnień badań operacyjnych
 • metody simpleks dla ograniczeń różnego rodzaju i analizy wrażliwości
 • rozwiązywania zagadnień dualnych
 • zagadnień całkowitoliczbowych
 • zagadnienia transportowego, przydziału i wędrującego sprzedawcy
 • metod sieciowych: zagadnienie maksymalnego przepływu, ścieżka najkrótsza, CPM, PERT
 • systemów kolejkowych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych, przygotowania sprawozdania oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001
 2. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Warszawa, PWN, 2001
 3. Materiały pomocnicze do wybranych programów komputerowych

 

Literatura uzupełniająca

 1. Filipowicz B., Badania operacyjne: wybrane metody obliczeniowe i algorytmy, Kraków : F.H.U. Poldex, 1997
 2. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGrawHill

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 13:08)