SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy marketingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy marketingu
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-22_14P_pNadGenDPW9F
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie elementów marketingu, istoty zarządzania marketingowego oraz budowania planu marketingowego, jako koniecznego elementu biznes planu.

Wymagania wstępne

Mikroekonomia.

Zakres tematyczny

Zarys teorii marketingu, marketing strategiczny i operacyjny. Etapy i procedury zarządzania marketingowego.  Kategorie marketingu, marketing dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, towarów, usług i informacji, zachowania nabywców, marketing usług. Marketing MIX: produkt – cykl życia produktu, pozycjonowanie oferty, segmentacja rynku, korzyści wynikające z zakupu produktu, pojęcie asortymentu, etapy wprowadzania nowych produktów, dyfuzja, pojęcie marki, pozycjonowanie i repozycjonowanie, mapy percepcji produktu, cena – strategie cenowe, punkt rentowności, rodzaje cen, kalkulacja ceny, dystrybucja – kanały dystrybucji, rodzaje dystrybucji, systemy dystrybucji, projektowanie i proces wyboru dystrybucji, stopnie intensywności dystrybucji, optymalna wielkość zamówienia, zarządzanie procesem dystrybucji, promocja – reklama, opakowanie, promocja sprzedaży, public relations, publicity, propaganda, sprzedaż osobista, formy promocji. System informacji marketingowej - wewnętrzna dokumentacja przedsiębiorstwa, wywiad marketingowy, badania marketingowe – określenie przedmiotu i celu badań, opracowanie planu badawczego, gromadzenie informacji, analiza informacji, raporty z badań, metody badań marketingowych - wywiad, obserwacje, kwestionariusze ankiety, itd., system wspomagania decyzji marketingowych. Taktyka i strategia marketingowa. Plan marketingowy w biznes planie - analiza rynku (analiza otoczenia bliższego za pomocą metody benchmarking), harmonogram rzeczowo-finansowy, analiza SWOT, analiza zasobów. Marketing partnerski.

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

  •          Ustalenie zakresu przedsięwzięcia: dane potencjalnego przedsiębiorstwa: nazwa, siedziba, branża, struktura firmy, grupa docelowa, obszar działalności, obecni konkurencji, oferowane produkty (usługi)  - czyli pomysł oraz stan obecny, wyróżnienie kompetencji zespołu ds. marketingu, zdefiniowanie celu przedsięwzięcia – czyli dla jakiego produktu czy usługi zostanie stworzona strategia marketingowa
  •          Przeprowadzenie analizy konkurentów za pomocą metodyki benchmarking’u wg American Productivity and Quality Centre, określenie potencjalnego cyklu życia produktów (usług), zdefiniowanie procesu kalkulacji ceny, wybór metody ustalenia ceny, propozycja strategii cenowej, analiza SWOT
  •          Określenie strategii dystrybucji: ilość kanałów, opis funkcji i zależności. Wybór środków promocji mix, zaproponowanie strategii promocji
  •          Przeprowadzenie badań marketingowych - określenie celu badań, grupy respondentów opracowanie kwestionariusza ankiety, przeprowadzenie bada pilotażowych, wprowadzenie zmian w kwestionariuszu ankiety, przeprowadzenie badan głównych, zaprezentowanie wyników badań
  •          Określenie planu marketingowego dla przedsięwzięcia

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt. Praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W17, K_W18).

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych (K_U01, K_U03, K_U04) i przygotowania prezentacji (K_U06)

Ocena końcowa: 50%W, 50%P

Literatura podstawowa

Managing Knowledge Workers - Value Assesment, Methods, and Application tools, J.Patalas-Maliszewska, Springer Verlag, 2013

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarzadzania Wiedzą, J.Patalas-Maliszewska, S.Kłos Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013

MARKETING. Podręcznik europejski/ Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, PWE 2002

Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Kotler Ph., Gebethner i S-ka, Warszawa 1994

Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 16:09)