SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunek kosztów dla inżynierów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunek kosztów dla inżynierów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-21_14W_pNadGenHZLXO
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod prowadzenia kalkulacji kosztów produkcji i produktów stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Wykład:

Podstawowe pojęcia z rachunku kosztów, rodzaje kosztów, ustalanie miejsc powstawania kosztów, metody kalkulacji kosztów własnych, rozliczanie kosztów, wskaźniki kosztowe. Analiza procesów produkcyjnych pod kątem rachunku kosztów w przedsiębiorstwie w świetle gospodarki rynkowej. Wykorzystanie metod rachunków kosztów w zintegrowanych systemach  zarządzania przedsiębiorstwem

 

Ćwiczenia:

 • Wyliczanie wybranych kosztów rodzajowych,
 • Kalkulacja wybranego miejsca pracy w zakładzie produkcyjnym,
 • Budowa zakładowego arkusza rozliczeniowego,
 • Wyznaczanie narzutów i wskaźników kosztowych,
 • Kalkulacja roboczogodziny, maszynogodziny w produkcji,
 • Kalkulacja nośnika kosztów wybranymi metodami,

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia to rozwiązywanie zadań ze zrozumieniem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Ćwiczenia: kolokwium na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją ćwiczeń.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form jego realizacji.

 

Literatura podstawowa

 1. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A.: Rachunkowość Zarządcza, PWE Warszawa 1998,
 2. Muhlemann Alan, Oakland John: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN Warszawa 1992.
 1. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 2. Warnecke H. J., Bullinger H.J., Hichert R., Voegle A., Rachunek kosztów dla inżynierów, WNT, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 09:54)