SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskiem
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-36_14Ć_pNadGenC54BL
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest kompleksowe zapoznanie studentów z zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka a środowiskiem przyrodniczym, przekonanie do słuszności rozwiązań i unormowań prawnych gwarantujących ochronę środowiska naturalnego człowieka.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Podstawy ekologii zasobów naturalnych. Procesy zachodzące w biosferze. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery. Zanieczyszczenia przemysłowe i ich wpływ na środowisko. Ochrona przyrody i krajobrazu. Zanieczyszczenia komunalne i ich wpływ na środowisko. Gospodarka wodna. Wybrane metody oczyszczania cieczy i gazów. Hałas – źródła i jego wpływ na organizm człowieka. Drgania, wibracje. Rozwój zrównoważony w różnych dziedzinach przemysłu. Czyste (bezodpadowe) technologie. Rozprzestrzenianie się i monitoring zanieczyszczeń. Gospodarka odpadami. Recykling i odzysk surowców i materiałów. Zintegrowany system zarządzania. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska. Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i UE. Polityka ekologiczna państwa

Część ćwiczeniowa: Charakterystyka elementów środowiska na wybranym przykładzie. Relacje środowisko – przedsiębiorstwo. Ekologiczne ograniczenie wzrostu gospodarczego. Ekozarządzanie i audyt środowiskowy (ISO 1400 i EMAS). Integracja systemów zarządzania środowiskowego (jakość, bezpieczeństwo, ochrona środowiska).

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i czasopismami. Indywidualna i grupowa praca podczas ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W24, K_W28, K_W38, K_W40)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań ćwiczeniowych (K_K02) i przygotowanie sprawozdania (K_U01) oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji ćwiczeń (K_U06,K_K02).

Literatura podstawowa

1. Johanson A. Czysta technologia – środowisko, technika, przyszłość, WNT, W-wa 1997,

2. Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska, PWN, W-wa 1999,

3. Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa 1999,

4. Ochrona środowiska w Polsce – informator o przepisach prawnych, procedurach administracyjnych i instytucjach, red. Żurek J., Instytut Ochrony Środowiska, W-wa 2000.

5. Normy z serii ISO 14000

Literatura uzupełniająca

1. Cieśliński J., Mikielewicz J., Niekonwencjonalne źródła energii, Gdańsk 1996

2. Umiński T. , Ekologia – środowisko – przyroda, WSiP, Warszawa 1999.

3. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa 1997,

4. Janik S., Kędroń B., Technika w ochronie środowiska naturalnego, WSP, Zielona Góra 2001

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Izabela Gabryelewicz (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 20:50)