SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie produkcją i usługami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-33_14P_pNadGen7FIF0
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie i ugruntowanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania produkcją i usługami, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii. Podstawy zarządzania.

Zakres tematyczny

Wykład

Zarządzanie działalnością podstawową, świadczenie usług a wytwarzanie wyrobów, reguły zarządzania 5P, zarządzanie działalnością podstawową a zarządzanie finansowe, graniczny punkt rentowności. Tradycyjny i współbieżny proces rozwoju produktu. Zarządzanie różnorodnością asortymentu wyrobów gotowych, materiałów i informacji wejściowych. Wykres przychód–wkład, metoda Pareto-ABC, diagram Ishikawy. Analiza wartości. Jakość, koszty jakości, kompleksowe zarządzanie jakością, FMEA. Niezawodność, miary niezawodności, niezawodność systemu. Wyroby, usługi i strategie walki konkurencyjnej. Cykl życia wyrobu. Lokalizacja przedsiębiorstwa, czynniki wpływające na wybór lokalizacji: rozmieszczanie obiektów i stanowisk pracy, analiza kolejności przebiegu operacji. Zasady projektowania linii potokowych, metoda równoważenia linii. Wybór wyposażenia produkcyjnego, specyfikacja techniczna, koncepcje oceny ekonomicznej, obsługa eksploatacyjna, zasady organizacji remontów, krzywa wannowa. Organizacja produkcji, projektowanie przepływu produkcji, analiza porównawcza, równoważenie linii potokowych, analiza przepływu produkcji. Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego, karty kontrolne, odbiór wyrywkowy. Funkcje sterowania działalnością podstawową, komputerowe wspomaganie sterowania. Prognozowanie, podstawowe techniki. Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i planowanie kalendarzowe, planowanie terminów wykonania operacji i przydział pracy. Zarządzanie zapasami, zapotrzebowanie niezależne i zależne, zapas zabezpieczający, specyfikacja materiałowa i graf struktury wyrobu, metody obniżki zapasów materiałowych. Systemy planowania i sterowania produkcją MRP, MRP II, ERP, System „Just-in-Time" i kanban, OPT i wąskie gardła. Zarządzanie przedsięwzięciami, technika linii równowagi i zapotrzebowanie materiałowe. Zaopatrzenie, cele i polityka, organizowanie zaopatrzenia, ocena dostawców.

Projekt

Analiza SWOT, metoda Pareto-ABC, Analiza wartości. FMEA, zarządzanie różnorodnością wyrobów gotowych, Niezawodność, miary niezawodności, niezawodność systemu. Cykl życia wyrobu. Lokalizacja przedsiębiorstwa - czynniki wpływające na wybór lokalizacji, rozmieszczanie obiektów i stanowisk pracy, analiza kolejności przebiegu operacji. Zasady projektowania linii potokowych, metoda równoważenia linii. Gospodarka materiałowa dla zmiennego zapotrzebowania na wyroby gotowe.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997
  2. Matuszek J., Inżynieria Produkcji. Skrypt Politechnika Łódzka, 2000.
  3. Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych  T. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Duraj J., Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.
  2. Jonson R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N., Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków.
  3. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2002.
  4. Brzeziński M. (red.), Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa, 2002
  5. Waters D., Zarządzanie operacyjne : towary i usługi Warszawa, PWN, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 13:24)