SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-38_14P_pNadGenETBGA
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie zasad sporządzania budżetów w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz nabycie umiejętności analizy danych w nich zawartych oraz poprawnego wykorzystania tych danych w procesach podejmowania decyzji. 

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, Controlling produkcji

Zakres tematyczny

W ramach projektu studenci pracują w zespołach (2-3 osobowych) oraz indywidualnie wykonując zadania projektowe z zakresu:

- planowania budżetów,

- odczytywania informacji zawartych w budżetach,

- przeprowadzania analizy odchyleń od wielkości planowanych i planowania działań korygujących.

Metody kształcenia

Projekt w formie zadań projektowych realizowanych przez studentów w grupach (zespołach) oraz indywidualnie. Analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na zajęciach na bieżąco monitorowane są i oceniane postępy studentów w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez systematyczną ocenę zadań projektowych wykonywanych indywidualnie i w grupach oraz dyskusje i analizy przypadków. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie określonej liczby punktów. 

Literatura podstawowa

Foremna-Pilarska M., Budżetowanie i controlling w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007.

Nowak E., Nita B., Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie, Oficyna Wolters & Kluwer, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa: według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015.

 

Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 21:07)