SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski III
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-29_14L_pNadGenCAM8A
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B1+ wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1/B1+  w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych
 2. Wprowadzenie elementów języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji, w tym:
 1. Wybór kariery zawodowej: kryteria wyboru kariery, charakterystyka zawodów technicznych
 2. Organizacje w biznesie: przedsiębiorcy, typy przedsiębiorstw, organizacja pracy i zakres obowiązków
 3. Produkcja i systemy zarządzania produkcją
 4. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 5. Aspekty ekologiczne w procesie produkcji

Metody kształcenia

Konwencjonalne zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: ocena jest średnią wystawianą na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych obejmujących weryfikację znajomości języka na poziomie B1 wg  Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (K_W16) oraz składowej oceniającej aktywne uczestnictwo oraz umiejętności związane z realizacją określonych zadań – przeprowadzenie prezentacji, prace pisemne, praca indywidualna oraz w grupach (K_U01, K_U04, KU_05, KU_06, KU_10, K_K03)

Literatura podstawowa

 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk Intermediate, Oxford University Press, 2005
 2. Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008  

Literatura uzupełniająca

 1. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008
 2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007
 3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 
 4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007
 5. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009
 6. http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 09:49)